Blue Zone Food Ikaria Greece

Blue Zone ອາຫານ Ikaria ປະເທດເກຣັກ

ກີເເບບນີ້ Ikaria Greece: ແກ່ນຂອງພືດທີ່ມີອາຍຸແກ່ຍາວເວລາໃຫ້ມັນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດລູກເຫັບນີ້ ແມ່ນປີໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຄົນໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສືກຫຼາຍປີ ແລະ ປູກພືດຜັກປອດສານພິດ.

ກີຊາສະໝຸຍໄພ: ໝຶຶ່ງໃນບົດເລື່ອງລາວ Ikaria Greece ມີບາງຕອນ: ກີນຊາສະໝຸນໄພ ອາຈານສອນ ຮັກສາການກີນປີ ຮຽນຮູ້ປວັດສາດ ດອກຈຳປາ Rosemary, sage ແລະ oregano oregano ເຮັດໝຸນ ປູກຝັງ ຮັກສາຄວາມປອດພັຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ.

ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໃສໃນ Blue Zone ແຕ່ກໍ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າຈະໄປເຖິງການວາງໄວ້ເພື່ອເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍ.

www.shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ 9 ເມນູເພີ່ມອາຍຸຍືນຈາກ Sardinia Italy "Blue Zone Food"
ບົດຄວາມຖັດໄປ ຄວາມລັບຂອງ "ອາຍຸຍືນ" ຈາກເມືອງ Okinawans ທີ່ມີຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ສຸດໃນໂລກ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ