ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່:

Headquarter


Landline: 856 - 30 512 9568
Mobile/Whatsapp:
Ms. Lhae: +856 - 20 93390851 (lao + thai)
Mr. Sysay: 856 - 20 55136498 (german + english)
https://www.shopping-d.com
Email: info@shopping-d.com
​Facebook: https://www.facebook.com/laoonlinesupermarket
POSTAL CODE FOR LAOS CLICK HERE