C-ຫມາກໄມ້

ໝາກອາໂວກາໂດ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກອາໂວກາໂດ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭65,000.00

ໝາກອາໂວກາໂດ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກີໂລ

₭65,000.00
ໝາກມ່ວງ 0,5ກິໂລ

ໝາກມ່ວງ 0,5ກິໂລ

₭55,000.00

ໝາກມ່ວງສຸກ ລາຄາ ຕໍ່​ 0,5 ກິໂລ

₭55,000.00
ໝາກໜອດ ລາຄາ ຕໍ່​ 0,5 ກິໂລ

ໝາກໜອດ ລາຄາ ຕໍ່​ 0,5 ກິໂລ

₭38,000.00

ໝາກໜອດ ຕໍ່ກິໂລ

₭38,000.00
ໝາກກ້ວຍສຸກ ລາຄາ ຕໍ່ ຫວີ

ໝາກກ້ວຍສຸກ ລາຄາ ຕໍ່ ຫວີ

₭35,000.00

ໝາກກ້ວຍງ້າວສຸກ ລາຄາ ຕໍ່ ຫວີ

₭35,000.00
ໝາກແອັບເປິ້ນຟູຈິ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກແອັບເປິ້ນຟູຈິ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭65,000.00

ໝາກແອັບເປິ້ນຟູຈິ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭65,000.00
ໝາກມັງກອນ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກມັງກອນ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭35,000.00

ມັງກອນ 0,5 ກິໂລ

₭35,000.00
ໝາກກ້ວຍນ້ຳ ຕໍ່ຫວີ

ໝາກກ້ວຍນ້ຳ ຕໍ່ຫວີ

₭30,000.00

ໝາກກ້ວຍນ້ຳ ລາຄາ ຕໍ່ ຫວີ

₭30,000.00
ໝາກຫຸ່ງສຸກ (ນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ - 1,5 ກິໂລ) ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

ໝາກຫຸ່ງສຸກ (ນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ - 1,5 ກິໂລ) ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

₭55,000.00

ໝາກຫຸ່ງສຸກ (ນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ - 1,5 ກິໂລ) ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

₭55,000.00
ໝາກອາງຸ່ນບໍ່ມີແກ່ນ ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

ໝາກອາງຸ່ນບໍ່ມີແກ່ນ ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

₭170,000.00

ໝາກອາງຸ່ນບໍ່ມີແກ່ນ ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

₭170,000.00
ໝາກແອັບເປິ້ນກະລາ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກແອັບເປິ້ນກະລາ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭85,000.00

ແອັບເປີ້ນກະລາ 0.5 ກິໂລ

₭85,000.00
ໝາກກ້ຽງແມນດາລິນ 0,5 ກິໂລ

ໝາກກ້ຽງແມນດາລິນ 0,5 ກິໂລ

₭95,000.00

ໝາກກ້ຽງແມນດາລິນ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭95,000.00
ໝາກໂມຫວານ ຂະໜາດ 4,5 - 6ກິໂລ

ໝາກໂມຫວານ ຂະໜາດ 4,5 - 6ກິໂລ

₭55,000.00

ໝາກໂມຫວານ ຂະໜາດ 4,5 - 6ກິໂລ

₭55,000.00
ຜັກເຊີນາລີ່ໃຫຍ່ ຕໍ່ ຕົ້ນ ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

ຜັກເຊີນາລີ່ໃຫຍ່ ຕໍ່ ຕົ້ນ ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

₭60,000.00

ໝາຍເຫດ: ບໍ່ໄດ້ຈັດສົ່ງໃນມື້ດຽວກັນ!!! 5 ຜົນປະໂຫ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭60,000.00
ໝາກຊາລີ່ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກຊາລີ່ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭60,000.00

ໝາກຊາລີ່ ລາຄາ ຕໍ່​ 0,5 ກິໂລ

₭60,000.00
ໝາກແອັບເປິ້ນຂຽວ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກແອັບເປິ້ນຂຽວ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭90,000.00

ໝາກແອັບເປິ້ນຂຽວ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭90,000.00
ໝາກສີດາ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກສີດາ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭50,000.00

ໝາກສີດາ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭50,000.00
ໝາກລຳໄຍ ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

ໝາກລຳໄຍ ລາຄາ ຕໍ່ ກິໂລ

₭55,000.00

ລຳໃຍ 0,5ກິໂລ

₭55,000.00
ອາງຸ່ນແດງ  0.5 ກິໂລ

ອາງຸ່ນແດງ 0.5 ກິໂລ

₭180,000.00

ອາງຸ່ນແດງ 0.5 ກິໂລ

₭180,000.00
Red Dragon Fruit  per kg

Red Dragon Fruit per kg

₭50,000.00

Dragon Fruit (Pink) per kg

₭50,000.00
ໝາກອາໂວກາໂດ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກອາໂວກາໂດ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭35,000.00

ໝາກອາໂວກາໂດ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກີໂລ

₭35,000.00
ໝາກແອັບເປິ້ນກະລາ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກແອັບເປິ້ນກະລາ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭110,000.00

ແອັບເປີ້ນກະລາ 0.5 ກິໂລ

₭110,000.00
ໝາກກ້ວຍງ້າວສຸກຂຽວ ລາຄາ ຕໍ່ ຫວີ

ໝາກກ້ວຍງ້າວສຸກຂຽວ ລາຄາ ຕໍ່ ຫວີ

₭28,000.00

ໝາກກ້ວຍງ້າວສຸກ ລາຄາ ຕໍ່ ຫວີ

₭28,000.00
ໝາກແອັບເປິ້ນແດງ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກແອັບເປິ້ນແດງ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭110,000.00

ໝາກແອັບເປິ້ນແດງ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ 

₭110,000.00
ໝາກກ້ຽງແມນດາລິນ 0,5 ກິໂລ

ໝາກກ້ຽງແມນດາລິນ 0,5 ກິໂລ

₭95,000.00

ໝາກກ້ຽງແມນດາລິນ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭95,000.00
ໝາກມັງກອນ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ
ສິນຄ້າໝົດ

ໝາກມັງກອນ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭100,000.00

ມັງກອນ 0,5 ກິໂລ

₭100,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ໝາກອາງຸ່ນຂາວ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກອາງຸ່ນຂາວ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭350,000.00

ອາງຸ່ນຂາວ 0,5 ກິໂລ

₭350,000.00
ໝາກອາງຸ່ນຂາວ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

ໝາກອາງຸ່ນຂາວ ລາຄາ ຕໍ່ 0,5 ກິໂລ

₭220,000.00

ອາງຸ່ນຂາວ 0,5 ກິໂລ

₭220,000.00
ໝາກມ່ວງ 0,5ກິໂລ

ໝາກມ່ວງ 0,5ກິໂລ

₭35,000.00

ໝາກມ່ວງສຸກ ລາຄາ ຕໍ່​ 0,5 ກິໂລ

₭35,000.00