Recipes for well-being and longevity like the local Nicoya Costa Rica

ສູດສໍາລັບສະຫວັດດີການແລະອາຍຸຍືນເຊັ່ນ: ທ້ອງຖິ່ນ Nicoya Costa Rica

ພິເສດແມ່ນ ພິເສດ ໃນໄລຍະ ພິເສດ ຂອງ ນັກສຶກສາ ລາວ ໃນໄລຍະປີ 2019-2019 ໃນໄລຍະ 19 ປີ ກ່ຽວກັບການ ກໍານົດ ທິດທາງ ໃນໄລຍະ ກ່ຽວກັບການ ກໍານົດ ທິດທາງ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ຢູ່ໃນ ການຮ່ວມມື ຂອງ ນັກສຶກສາ ສູງໄວ ແລະມີ ການສົນທະນາ ຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ຂອງ ສະມາຊິກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ .

1, ເປັນບາງອັນ.

2, ມີຈຸດພິເສດ.

3, ຄວາມ​ຮູ້​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ.

4, ຮ້ານອາຫານວັນໃນໂຮງຮຽນການເມືອງ.

5, ກີນອາຫານເຮັດຈາກພືດຜັກທັນຍາພືດ.

6, ລລລ ແອລຮຽບໃນດ້ານອື່ນ.

7, ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງແຜນການ ຫຼື ເປົ້າໝາຍ.

8, ຄູ່ຮ່ວມມືປັບປຸງ ຂະຫຍາຍ ໝ່າງ.

9, ໃນຈຸດໝາຍເຖິງຈຸດໝາຍຈຸດທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການອ້າງສິດ.

ແນະນຳໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕາມ: www.shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ສູດການດໍາລົງຊີວິດເພື່ອສະຫວັດດີການແລະອາຍຸຍືນ Blue Zones Loma Linda
ບົດຄວາມຖັດໄປ 9 ເມນູເພີ່ມອາຍຸຍືນຈາກ Sardinia Italy "Blue Zone Food"

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ