9natural sweetener

9 ສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດ

1. ນໍ້າເຜິ້ງ.

2. ນ້ຳຕານໝາກພ້າວ .

3. ຢານ້ໍາ Maple .

4. Agave nectar.

5. ວັນທີ.

6. ສະເຕວີຍ.

7. ໝາກໂມ.

8. ເອຣີໂທລ.

9. Xylitol .

ອາຈານສອນໄດ້ທີ່:www,shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ 12 ພາສາຂອງຊົມພູດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ
ບົດຄວາມຖັດໄປ 5 ສະມາຄົມສຸກຂະພາບຈາກຊົມເຊີຍ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ