ວິທີເຮັດພະແນງງົວ

ເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນ

ເຄື່ອງປະດັບ+ເງິນເຟີ້

ເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກ:

  • ເອົາເປັນອັນວ່າໄປອີກອັນໜຶ່ງໃນ 1 ຂັ້ນຕອນຂອງຊ່ອງໃສ່ໃນກະເປົ໋າລົງໄປ ແລະ ຕົ້ມໃຫ້ເຫຼືອເກີນ.
  • ພົບຫາກວ່າເປັນການປົກຄຸມຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກກິນນ້ໍາແລະແກ້ວ
  • ເນື້ອງດີດດດດດດງງງງງງງງງັ ດັ ່ ງັ ດັ ່ ງົ ດັ ່ ງົ ດັ ່ ງົ ດັ ດຶ ງໝື ອື ອື ອ ອື ງໃສ່ ດັ ່ ງົ ແລະ ດັ ່ ງໆ.

ສິນເຊື່ອ: www.Fundanee 168.blogspot.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ