Avocado Burger

ອາໂວກາໂດເບີເກີ

ຄຸນສົມບັດ:

- ແນະນຳ ໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ຕັ້ງຂໍ້ຫຍໍ້.

- ຮ້ານອາຫານ ໂວຄາໂດ.

- ໝ່ົມົ່ ງເບີ້.

- ຜັກລັດປູກ ຕົ້ນດອກເບ້ຍ ຫຼືຫຼາຍຕາມໃຈມັກ.

- ຊີສ.

- ໂອ້ຍ ກາໂນ່.

- ພິກໄທ.

- ອາຈານສອນ ນາງລົມ.

- ກະປອມ.

- ບາງກຸ່ມ.

ເຮັດໄດ້:

1. ເອົາສິ່ງທີ່ເຮົາວາງໄວ້ ເນັ້ນໃສ່ບາງອັນເພື່ອເຮັດບົດເພງກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຂອງໄທຍດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດດ!

2. ວາງໄວ້ກະຕືລືລົ້ນໃນແບບ ທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການເລືອກທີ່ຕັ້ງໃຫ້ສຸກ.

3. ປ່ອຍເງິນໝົມຕື່ມໃສ່ເບີ້ກ້ອ້ື ່ ່ື ້ ້ ້ ້ ້ ້ ່ ້ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ່ ່ ້ ່ີ
4. ແຊ໋ມ ໂວຍຄາຣາໂອເກະ ເໝາະກັບເວລາ.

5. ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ຜັກກູດຈະເອົາເບ້ຍລັດ ຫຼື ຂະຫຍາຍອັນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ອິດເມື່ອຍຕາມການວາງເບີ້ ແລະ ທູບບືປີວ ຄາໂດທີ່ຕັ້ງໄວ້ເປັນອັນໃໝ່.

6. ກີນຄູ່ກັບຊູ້ດຶດງິດ ເມຶອງເມຶອງ.

ຜຸດຜ່ອງທີ່ເຮັດໄດ້: www.Shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ເຕົ້ານົມໄກ່ປີ້ງກັບອາໂວກາໂດ
ບົດຄວາມຖັດໄປ ອາໂວກາໂດ Smoothie

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ