John Michael de Guzman

ສະດວກຫຼາຍ! ແລະວິທີທີ່ຜູ້ຊາຍຈັດສົ່ງໄດ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງແມ່ນຫນ້າສັງເກດ! ແນ່ນອນຈະໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. 👍 👍 👍 👍 _

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ Patrick Nulty
ບົດຄວາມຖັດໄປ Vivian Hayes