Caramel Custard

Caramel Custard

ສ່ວນປະກອບຂອງ Caramel

- ຂ້າງຕານຊາຍ 140 ກກ

- ປະມານ 90 ກລ

- ຮ້ອນ 1 ຢຸດ

ສ່ວນປະກອບ Custard

- ນົມຂົດ 400ກ

- ນົມຫວານ 200ກ

- ໄຂ່ໄກ່ 4 ໝ່ວຍ

- ຂ້າງຕານຊາຍ 75 ກລ

- ກີວັນນິລາ 1 ເປ່ຊາ

1. ຮີບຮ້ອນເຮັດຄາຮາຮາດໄວ້ທັນທີທີ່ນອນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຖືກຖິ້ມໄວ້ຢູ່ຂ້າງໆທີ່ປ່ຽນໄປເປັນສີທອງແລ້ວມີກີ່ນຢູ່ຂ້າງຕານອຶ່ນງຶ່ງນອນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ.

2. ເທກຄາຮາຮາດລົງໃນດ້ານຂອງພູມສັນຖານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ຄາຮາຮາຮາຍກ່ຽວກັບຕົວຕົນ 5 ອັນ.

3. ຕົ້ນເຂົ້າເລືອກດ້ອດ ແລະ ດົ່ວນດື ່ ່ື ່ື ່ື ່ື ື ອື ອື ອື ງ.

4. ວາງຢາຄຸມກັນໄວ້ກັບໄຂ່ໄກ່ 4 ໝ່ວຍ ກີນວັນນິລະ ແລະຕານຊາຍໃນຊາມປູກໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ພໍດີ ແລະ ອ່ອນນຸ້ມເທໃນຊາມທີ່ຍັງເຫຼືອຄົນໃໝ່ໆໃຫ້ເຂົ້າກັນຫຼາຍປີ.

5. ຄາຮາຮາຮາດຕົວຕົນແລ້ວເທນຄາສັອດລົງໄປໃນຊັ້ນລຸ່ມຂອງເຟດບຸກຊັ້ນລຸ່ມທີ່ຕັ້ງໄວ້ 135-140 ບັນຊີຜູ້ຮັກສາການຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງຊັ້ນສູງ 1 ຊ່ວງເວລາຫຼາຍປີໃຫ້ຄວາມເຢັນເປັນກ້ອນເກັບຮັກສາໄວ້ 5 ວິນາທີ.

6).

ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ເຮັດໄດ້: https://www.shopping-d.com/

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ວິທີການສະຫຼັດຫມາກ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ