BERBERINE 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ.

₭28,000.00

ແບັກເບີຣິນ

ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ.

BERBERINE

Anti diarrhea, Anti dysentery, Cholagogic, Intestinal Antiseptic.

You recently viewed

Clear recently viewed