LBC RETAIL Pepsi

LBC RETAIL Pepsi

<<< BACK

Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absolutely refreshing and
can make our meal a better one. Pepsi goes well especially with hot, spicy and greasy food
ເປບຊີເປັນເຄື່ອງດື່ມໂຄລາອັນດັບໜຶ່ງທີ່ໄວໜຸ່ມລາວເລືອກ. ລົດຊາດແຊບ, ເຢັນ ແລະ ຊ່າ ຂອງເປບຊີ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນເປັນທີ່ສຸດ
ເປບຊີ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄາບອາຫານແຊບຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນ ແລະ ມັນ.
Pepsi 480ml bottle CHILLED

Pepsi 480ml bottle CHILLED

₭10,000.00

Pepsi 480ml bottle CHILLED Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absolutely refresh...

View full details
₭10,000.00
Pepsi 320ml can CHILLED

Pepsi 320ml can CHILLED

₭10,000.00

Pepsi 320ml can CHILLED Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absolutely refreshing...

View full details
₭10,000.00
Pepsi 1225ml bottle CHILLED

Pepsi 1225ml bottle CHILLED

₭18,000.00

Pepsi 1225ml bottle CHILLED Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absolutely refres...

View full details
₭18,000.00
Pepsi Can 320ml Shrink film 12 can

Pepsi Can 320ml Shrink film 12 can

₭97,000.00

Pepsi Can 320ml Shrink film 12can Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absolutely ...

View full details
₭97,000.00
Pepsi 480ml bottle per box of 12 bottles

Pepsi 480ml bottle per box of 12 bottles

₭93,000.00

Pepsi 480ml bottle per box of 12 bottles

₭93,000.00
Pepsi Can 320ml Shrink film 24 can

Pepsi Can 320ml Shrink film 24 can

₭194,000.00

Pepsi Can 320ml Shrink film 24 can Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absolutely ...

View full details
₭194,000.00
Pepsi 480ml bottle per box of 24 bottles

Pepsi 480ml bottle per box of 24 bottles

₭186,000.00

Pepsi 480ml bottle per box of 24 bottles

₭186,000.00
Pepsi 280ml bottle per crate of 24 bottles

Pepsi 280ml bottle per crate of 24 bottles

₭150,000.00

Pepsi 280ml bottle per crate of 24 bottles Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is abs...

View full details
₭150,000.00
Pepsi 2000ml bottle per box of 6 bottles

Pepsi 2000ml bottle per box of 6 bottles

₭150,000.00

Pepsi 2000ml bottle per box of 6 bottles Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absol...

View full details
₭150,000.00
Pepsi 1225ml bottle per box of 12 bottles

Pepsi 1225ml bottle per box of 12 bottles

₭185,000.00

Pepsi 1225ml bottle per box of 12 bottles Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is abso...

View full details
₭185,000.00
Pepsi 2000ml bottle CHILLED

Pepsi 2000ml bottle CHILLED

₭27,000.00

Pepsi 2000ml bottle CHILLED Pepsi has been young people first choice of cola in Laos. Chilled, fizzy and great taste of Pepsi is absolutely refres...

View full details
₭27,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed