BETAGRO RETAIL STORE

ຮ້ານ ເບທາໂກຼ

Quality you can trust.

ຊີ້ນເອິກໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ຊີ້ນເອິກໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭37,000.00

ຊີ້ນເອິກໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭37,000.00
ນ່ອງໄກ່ ແຊ່ແຂງ 1 ກິໂລ

ນ່ອງໄກ່ ແຊ່ແຂງ 1 ກິໂລ

Betagro

₭39,000.00

ນ່ອງໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭39,000.00
ປີກກາງໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ປີກກາງໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭57,000.00

ປີກກາງໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭57,000.00
ກົກປີກໄກ່ ແຊ່ແຂງ ເເພັກ 1 ກິໂລ

ກົກປີກໄກ່ ແຊ່ແຂງ ເເພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭39,000.00

ກົກປີກໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກີໂລ

₭39,000.00
ນ່ອງໄກ່ຕິດສະໂພກ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 2 ກິໂລ

ນ່ອງໄກ່ຕິດສະໂພກ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 2 ກິໂລ

Betagro

₭69,000.00

ນ່ອງໄກ່ຕິດສະໂພກ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 2 ກິໂລ

₭69,000.00
ປີກເຕັມໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ປີກເຕັມໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭47,000.00

ປີກເຕັມໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭47,000.00
ຊີ້້ນເອິກໄກ່ລອກໜັງ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ຊີ້້ນເອິກໄກ່ລອກໜັງ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭40,000.00

ຊີ້້ນເອິກໄກ່ລອກໜັງ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭40,000.00
ຊີ້ນເອິກເປັດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ຊີ້ນເອິກເປັດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭90,000.00

ຊີ້ນເອິກເປັດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭90,000.00
ແຮມດີລັກຊ໌ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 420 ກລາມ

ແຮມດີລັກຊ໌ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 420 ກລາມ

Betagro

₭50,000.00

ແຮມດີລັກຊ໌ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 420 ກລາມ

₭50,000.00
ຊີ້ນໝູບົດແຊ່ແຂງ A ແພັກ 1 ກິໂລ

ຊີ້ນໝູບົດແຊ່ແຂງ A ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭50,000.00

ຊີ້ນໝູບົດແຊ່ແຂງ A ແພັກ 1 ກິໂລ

₭50,000.00
ເບຄອນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 400 ກລາມ

ເບຄອນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 400 ກລາມ

Betagro

₭56,000.00

ເບຄອນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 400 ກລາມ

₭56,000.00
ໍຊີ້ນເປັດບົດແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໍຊີ້ນເປັດບົດແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭63,000.00

ຊີ້ນເປັດບົດແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭63,000.00
ໄກ່ຈໍ້ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄກ່ຈໍ້ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭39,000.00

ໄກ່ຈໍ້ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭39,000.00
ໄສ້ກອກຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

ໄສ້ກອກຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

Betagro

₭39,000.00

ໄສ້ກອກຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭39,000.00
ໜັງໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໜັງໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭30,000.00

ໜັງໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭30,000.00
ແຮມດີລັກຊ໌ ແຂ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ແຮມດີລັກຊ໌ ແຂ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭77,000.00

ແຮມດີລັກຊ໌ ແຂ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭77,000.00
ໄຕໄກ່ ແຊ່ແຊງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄຕໄກ່ ແຊ່ແຊງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭39,000.00

ໄຕໄກ່ ແຊ່ແຊງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭39,000.00
ໄສ້ກອກຮອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກຮອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭53,000.00

ໄສ້ກອກຮອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭53,000.00
ໄສ້ກອກເບບີຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກເບບີຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭61,000.00

ໄສ້ກອກເບບີຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭61,000.00
ສັນຄໍໝູສະໄລ້ ແຊ່ແຊງ ແພັກ 1 ກິໂລ
ສິນຄ້າໝົດ

ສັນຄໍໝູສະໄລ້ ແຊ່ແຊງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭45,000.00

ສັນຄໍໝູສະໄລ້ ແຊ່ແຊງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭45,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ສະເຕັກໄກ່ກອບ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ສະເຕັກໄກ່ກອບ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭75,000.00

ສະເຕັກໄກ່ກອບ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭75,000.00
ປີກກາງໄກ່ ສະໄປຊີ່ ແຊ່ແຂງ  ແພັກ 1 ກິໂລ

ປີກກາງໄກ່ ສະໄປຊີ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭79,000.00

ປີກກາງໄກ່ ສະໄປຊີ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭79,000.00
ນັກເກັດໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ນັກເກັດໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭62,000.00

ນັກເກັດໄກ່ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭62,000.00
ໄສ້ກອກວຽນນາຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

ໄສ້ກອກວຽນນາຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

Betagro

₭35,000.00

ໄສ້ກອກວຽນນາຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭35,000.00
ຫມູນຸ່ມ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ
ສິນຄ້າໝົດ

ຫມູນຸ່ມ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭52,000.00

ຫມູນຸ່ມ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭52,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ໄກ່ເປັນໂຕ ນ້ຳໜັກປະມານ 5 ກິໂລ (ແພັກ 5 ໂຕ)

ໄກ່ເປັນໂຕ ນ້ຳໜັກປະມານ 5 ກິໂລ (ແພັກ 5 ໂຕ)

Betagro

₭182,000.00

ໄກ່ເປັນໂຕ ນ້ຳໜັກປະມານ 5 ກິໂລ (ແພັກ 5 ໂຕ)Additional surcharge might be added depend on weight Note: Order one day beforePlease order before 11:...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭182,000.00
ສະໂພກໄກ່ຊຸບແປ້ງທອດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ສະໂພກໄກ່ຊຸບແປ້ງທອດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭68,000.00

ສະໂພກໄກ່ຊຸບແປ້ງທອດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭68,000.00
ເຄຶ່ອງໃນເປັດບົດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ເຄຶ່ອງໃນເປັດບົດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

Betagro

₭36,000.00

ເຄຶ່ອງໃນເປັດບົດ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭36,000.00