Chocolate Can Cure Cough

Chocolate Can Cure Cough

ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຊ໋ອກໂກເເລັດມີສານປະກອບຊື່ວ່າ ຮີໂອໂບຮມີນ Theobromine ເປັນສານສຳຄັນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການບັນເທົາອາການໄອ ໂດຍບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ລພບົບປະສາດສ່ວນກາງ ລະບົບຫົວໃຈ ແລະຫຼອດເລືອດ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງສາມາດແກ້ໄອທັງເເບບກະທັນຫັນ ແລະເເບເຮື້ອຮັງ ຊຶ່ງ Theobromine ນີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍຕ້າຍກັບສານຄາເຟອີນແຕ່ມີລິດໝ້ອຍກ່ວາ Theobromine ຖືກນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງການແພດເຊັ່ນ: ໃຊ້ເປັນສານຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດ ສານຂັບປັດສະວະ ສານກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ຍັງໃຊ້ເປັນຢາຄາຍກ້າມເນື້ອ ແລະຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນຢາຍັບຍັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງໄດ້ອີກນຳ.

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ How many calories are crispy vegetables? Is it really good for health?
ບົດຄວາມຖັດໄປ 8 Reasons People Should Eat Plant-Based Protein

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields