6 ways to cure hair loss with natural hair care formulas

6 ways to cure hair loss with natural hair care formulas

1.ໄຂ່ແດງ + ນ້ຳມັນໝາກກອກ: ນອກຈາກໄຂ່ຂາວຈະໃຊ້ຫຼອກສິວສ້ຽນໄດ້ແລ້ວ ໄຂ່ແດງຍັງຊ່ວຍບຳລຸງຜົມໃຫ້ແຂງແຮງຂື້ນ ເພາະອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຕີນ ແລະນ້ຳມັນໝາກກອກຍັງຊ່ວຍເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜົມນຳ ເອີ້ນໄດ້ວ່າຮັບປະໂຫຍດໄປ2ເດັ້ງເລີຍ.

ວິທີໃຊ້: ເອົາໄຂ່ແດງແຍກອອກຈາກໄຂ່ຂາວ 1ໝ່ວຍ + ນ້ຳມັນໝາກກອກ + ນ້ຳຮ້ານ 1ຖ້ວຍ ນຳມາຜະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວມັກຜົມປະໄວ້ 10ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນ້ຳເຍັນ.

2.ໝາກກູດ: ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນສະໝຸນໄພແຫຼ່ງການບຳລຸງຜົມເລີຍ ເປັນສູດທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ໂບຮານເລີຍ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍລົດອາການຜົມຫຼົ່ນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຮັງເເຄ ຜົມມັນ ແຸມຜົມນຸ່ນສວຍອີກ.

ວິທີໃຊ້: ເອົາໝາກູດ 4-6ໝ່ວຍ + ຕົ້ມໃນນ້ຳຮ້ອນຈົນອ່ອນ + ໃຊ້ຜ້າບາງຫໍ່ໄວ້ + ບີບຄັ້ນເອົາເເຕ່ນ້ຳ ນຳນ້ຳທີ່ໄດ້ມາໃສ່ໃຫ້ທົ່ວໝັງຫົວຈົນຮອດປາຍຜົມ ມັກປະໄວ້ 5ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດ.

3.ວ້ານຫາງຈໍລະເຂ້: ເປັນສະໝູນໄພທີ່ມີຄວາມເຍັນ ຊື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮາກຜົມຂອງເຮົາເຍັນຂື້ນຫຼັງຈາກນຳໄປບຳລຸງຕ່ອມຮາກຜົມ ເຮັດໃຫ້ແຂງແຮງ ເສັ້ໜຜົມດົກດຳ ແລະຮັກສາແຜເທິງໝັງຫົວນຳ ຫຼືໃຜມີເວລາຫວ່າງລະຫວ່າງມັກຜົມ ກໍ່ເອົາມາຕົ້ມເປັນນ້ຳດື່ມສະໝູນໄພກໍ່ຊ່ວຍຄາຍຮ້ອນໄດ້ດີ.

ວິທີໃຊ້: ວ້ານຫາງຈໍລະເຂ້ 3-4ໃບ + ຫຼອກເປືອກ ແລະລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ + ເອົາວຸ້ນໃສໆ ທີ່ໄດ້ມາບົດໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນເອົາວຸ້ນໃສໆ ມາທາໃຫ້ທົ່ວເສັ້ນຜົມ ແລະໝັງຫົວໃຫ້ທົ່ວ ປະໄວ້ 10ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ.
4.ຫອມບົ່ວໃຫ່ຍ: ວິທີນີ້ອາດຈະເບີ່ງຄືໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ໃນຫົວຫອມໃຫ່ຍມີກຳມະຖັນ ແຕ່ໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ຫຼາຍ ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍຂອງຂອງເສັ້ນຜົມ ລວມເຖິງຮູຂຸນຂົນ ເຮັດໃຫ້ໄປກະຕຸນການສ້າງເສັ້ນຜົມຂື້ນໄໝ່ນັ້ນເອງ.

ວິທີໃຊ້: ຫົວຫອມໃຫ່ຍ 2ຫົວ + ຄັ້ນເອົານ້ຳສົດໆ ອອກມາເອົານຳຫົວຫອມໃຫ່ຍທີ່ໄດ້ມາໃສ່ໃຫ້ທົ່ວໝັງຫົວແລ້ວຄ່ອຍໆ ນວດໃຫ້ນ້ຳຊືມລົງທົ່ວໝັງຫົວ ປະໄວ້ 30ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ຕາມດ້ວຍສະຜົມດ້ວຍແຊມພູອ່ອນໆ

ເເນະນຳ: ໃຫ້ໃສ່ຖົງມືກ່ອນກໍ່ດີ ຫຼືໃຜຍ້ານເເສບຕາກໍ່ໃສ່ແວ່ນຕາກັນໄວ້ກໍ່ໄດ້.

5.ດອກອັນຊັນ: ໄດ່ງດັ່ງໃນເລື່ອງຂອງການເຮັດໃຫ້ຜົມ ແລະຄີ້ວດົກດຳ ຍັງຊ່ວຍການກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ບໍລິເວນໝັງຫົວ ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນຜົມ ແລະຮາກຜົມຂອງເຮົາຈື່ແຂງແຮງຂື້ນ ລົດການຫຼົ່ນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜົມໄໝ່ງອກຂື້ນ ແລະຜົມຍັງມີນ້ຳໝັກເດັ່ງດຶງຄືຕິດສະປິງເລີຍຈ້າ.

ວິທີໃຊ້: ດອກອັນຊັນ 1ກຳມື + ເອົາມາບົດໆຕຳໆ ໃຫ້ລະອຽດ + ຜະສົມນ້ຳລ້າໝ້ອຍໝື່ງ + ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ນຳນ້ຳດອກອັນຊັນມາໃສ່ໃຫ້ທົ່ວໝັງຫົວ ແລະເສັນຜົມປະໄວ້ 30ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ.

6.ຂິງ: ໃນນ້ຳຂິງມີນ້ຳມັນທີ່ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການງອກຂອງເສັ້ນຜົມ ລົດການຫຼົ່ນຂອງເສັ້ນຜົມ ຊ່ວຍກະຕຸຸ້ນໃຫ້ເລືອດໄປໄຫຼວຽນທີ່ຫົວ ເຮັດໃຫ້ສານອານຫານໄປລ້ຽງບໍລິເວນຮາກຜົມໄດ້ດີຂື້ນ ແລະຍັງສາມາດເປັນຢາຂ້າເຊື້ອຮາ ແລະແບັດທີເຮຍທີ່ຮາກຜົມໄດ້ນຳ.

ວິທີໃຊ້: ຂິງແກ່ 1ແງ່ມ + ນຳໄປລ້າງໃຫ້ສະອາດ + ເອົາໄປຈີ່ໄຟໃຫ້ຮ້ອນຈັດໃນລະດັບທີ່ໃຊ້ມືຈັບໄດ້ + ບົດຂິງໃຫ້ລະອຽດ + ໃຊ້ຜ້າຂາວບາງຫໍ່ຂິງທີ່ບົດແລ້ວເຮັດເປັນລູກປະຄົບໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນໂຄນຜົມ ຫຼືໃຜບໍມັກບໍ່ຖືກໃຈກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຜ້າຂາວບາງຫໍ່ ໂປະລົງໄປສົດໆໄດ້ເລີຍ ປະໄວ້ 20ນາທີ ແລ້ວສະຜົມອອກດ້ວຍແຊມພູອ່ອນ ຫຼືແຊມພູຈາກທຳມະຊາດ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ: www.shopping-D.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ 7 Great Recipe Lemon Curing Acne
ບົດຄວາມຖັດໄປ Does washing your hair often cause hair loss?

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields