5 ຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນ C ຫຼາຍກວ່າໝາກກ້ຽງ

5 ການປູກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນຜັງ C ສວນປູກພືດ

ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນອັນໃດອັນໜຶ່ງອັນໜຶ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນ 1 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 70 ມິນາເປັນຕົວເລກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ລະດັບຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງແຜນການ ແລະ ພືດທີ່ຍັງເຫຼືອ ກໍານົດເວລາເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ວ່າມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາເບິ່ງກັນເລີຍ.

  1. ເບີຣີ່

ເບີຣີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ມັກກິນໃຫ້ຫຼາຍເຖິງ 85 ມິນລິລິດຕໍ່ເວລາ ແລະຍັງຮັກສາໃຫ້ມັນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນການວາງທິດທາງໃນການຕິດຕາມໃນບົດແນະນຳ.

  1. ຫມາກໄມ້

ຜົນຜະລິດຈໍານວນນຶ່ງ ໃນຈໍານວນ ຈໍານວນ ຈໍານວນ ປະມານ 1 ປີ ຈໍານວນ 79 ນາທີ ຂອງ ແຜນການ ຍັງຢູ່ໃນ ສະພາ ວ່າດ້ວຍ ໂບຣກຣຽວ ເປັນ ສະມາຊິກ ສະພາ ຕໍ່າສຸດ ຂອງກຸ່ມ ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ ວາງ ແຜນ ໄວ້ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມ ຫລັກການ ຂອງ ແຜນການ ດັ່ງກ່າວ.

  1. ຫມາກໄມ້

ການປູກໝາກໄມ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂ່າວນີ້ ຍັງມີອີກ 1 ສາຂາທີ່ມີຊີວິດຊີວາເຖິງ 122 ນາທີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂອງຊີແຊນທີ(Zeaxanthan) ການຈັດວາງຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນຕອນການລົງທືນໂດຍມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຕາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ. ໂຈດ

  1. ກະເປົ່າແກ

ກະລຶມເບິ່ງແຜນການທີ່ພັກປີຶ່ງທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອເກັບກ່ຽວໄວ້ 1 ອັນມີໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍເຖິງ 75 ນາທີ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຮັກສາໄວ້ນີ້ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການວາງທິດທາງໃນຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະຈຸດທີ່ນອນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ.

  1. ຜັກຊີວີ

ພືດຜັກກູດປີ 2017 ຂອງວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ເພາະປີ 2 ປີ ພຶສຈິກາ ຍັງມີຄວາມເຄັ່ງຕືງຕາມແຜນການ ແລະ ຜົນຜະລິດທີ່ເກັບກູ້ຕາມແຜນການນີ້ ແຜນການນີ້ 125 ປີມີຊີວິດຊີວາ 95 ມິນລິ້ມ ແຜນການປີ (papain) ແລະ ແຜນການປີ 2017 ຍັງມີເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ກິນໄດ້ຫຼາຍປີ. ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນກຸ່ມຄົນໃນກຸ່ມຄົນໃນກຸ່ມທີ່ຕັ້ງໄວ້ຫຼາຍໃນກຸ່ມ ກີວີ່ ການຈັດວາງເປົ້າໝາຍທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ