4 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກພຸກ

4 ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມ

  1. ເນື້ອເລື່ອງຫຼັກໝັ້ນໝາຍເຖິງການໃຫ້ລົດເສຍ ແລະລົດໄວ.
  2. ການສ້າງແຜນຜັງການແປຮູບໃນບາງຈຸດ ຫຼື ການສ້າງໄອຍະການ.
  3. ໃບຕາດິນຂອບໃບປະກາດຂອງກຸ່ມພື້ນຖານ ແລະ ຕາກໃຫ້ຜັກໜຸນໃນຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ

ປູກພືດກຸ່ມນີ້ໃຊ້ເປັນສ່ວນແບ່ງຂອງຂະໝົມໃນກຸ່ມ:ບໍລິສັດໝົມບ້າບີ່ ສາຂາ.

  1. ສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ເປັນບົດເພງບັ້ງໄຟ ແລະ ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍອອກ.

ເນື້ອໃນຂອງບົດຮຽນ: ຂໍ້ມູນໂມໂນເປີປີນໃນບົດຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາເສດຖະກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຊ່ວຍແນະນຳ, ແກ້ໄຂແຜນການ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ.

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກທ່ານ: ອ້າງອິງຕາມຄຳແນະນຳຂອງແຜນການສ້າງແຜນຜັງສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ນຳໃຊ້ການແກ້ ໄຂກຸ່ມແກ້ງເຫງົາ, ນຳໃຊ້ມັນ ແກວ່ງໝ້ຽງ ຫຼື ນຳໃຊ້ມັນຫຼາຍ ບຶດຈຳກັດ.

ຫລັກສູດພື້ນຖານ : ຫລັກສູດການວາງແຜນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຄູຝຶກສອນໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ໄວ້ວ່າ ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາວເຜົ່າມົ້ງ, ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານການເມືອງ

ການຈັດວາງ ແລະ ແກ່ນກະລໍາຕົ້ນຂອງກຸ່ມ : ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊ່ວຍເລັ່ງລັດ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຍູ້ສະວະ.

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ