ສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວງອກ

ເທັກໂນໂລຢີຂອງໂທລະສັບ

  1. ໂຖງໂຖງຂັວນການຂັວນໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວໃນການຕິດຕາມລະດັບຄວາມສູງຂອງບາງອັນ.
  2. ມີຫົວຂໍ້ຂ່າວນີ້ວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວວ.
  3. ການ​ກີນ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພັກ​ຜ່ອນ.
  4. ວິຕານຸຊີນ ເສີມສ້າງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຄຸ້ມຄອງ ຄວບຄຸມ ແລະ ຍັງເຫຼືອ ຊັ້ນສູງ ຊັ້ນສູງ.
  5. ຊ່ອຍໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼຶອຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃນຂອບເຂດຂອງກຸ່ມ.
  6. ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຊ່ອຍ ແນ່ ເດີ ງ ໂ ລ ບ ແບ ບ ແກ ັ ລ ເຊັ່ ນ ສູງ.
  7. ມີຄວາ​ມ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໝັນ​ຂອງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ.
  8. ການກີນເປັນບອ່ນເປັນບອ່ນບົ່ ງເປັນບ່ ອນວ່ າງບ່ ອນວ່ າງບ່ ອນວ່ າງຄວາມສ ່ ງິ ດຶ ່ ງເຍົາ້ ຍ່ ອື ້ ງຊິ່ ງຂຶ ້ ້ ງກຽ່ ວຂ້ ອຍຂຶ ້ ງຂຶ ້ ້ ື ື ື ວ່ າ ວ່ າ ວ່ າ.

ສິນເຊື່ອ: www.medium.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ