ຂໍ້ເສຍຂອງການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກ

ຂໍ້ເສຍຂອງການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກ

 • ປັນຫາຈາກການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກ

ເປັນປະໂຫຍດເລັກນ້ອຍໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ຂອງຖົງຢາງພາດຕິກກໍ່ໃຫ້ເກີດໂທດຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊິວິດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຕໍ່ເນື່ອງ ກວ້າງຂວາງແລະຍາວນານ ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິິກໄປໃຊ້ຊ້ຳອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ພາວະໂລກຮ້ອນຢ່າງຫຼາຍ.

            ຖົງຢາງພລາສຕິກທີ່ປົນເປື້ອນໃນສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດປັນຫາທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

 • ການເສື່ອມໂຊມຂອງດິນ
 • ການເສື່ອມຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ
 • ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງໃນນ້ຳແລະເທິງບົກ
 • ເປັນຕົ້ນເຫດສຳຄັນຂອງການເກີດຊີວະພາບທີ່ເປັນກ໊າສເຮືອນແກ້ວທີ່ສຳຄັນ
 • ໃຫ້ສານປະກອບໄຮໂດຄາບອນທີ່ເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງເມື່ອຖືກເຜົາ
 • ເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນໃນທາງລະບາຍນ້ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ
 • ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດ
 • ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການເພາະພັນ ແລະ ແພ່ກະຈາຍຂອງພາຫະນະໂລກແລະການແພ່ລະບາດຂອງໂລກຮ້າຍຫຼາຍຊະນິດ
 • ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດຂອງການເດີນທາງທັງທາງບົກແລະທາງນ້ຳແລະທາງອາກາດ

ການຜະລິດຖົງຢາງພລາສຕິກ ແລະ ນຳມາໃຊ້ມີປະລິມານຫຼາຍແລະຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະການຍ່ອຍສະ

ລາຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມປະລິມານຖົງຢາງພລາສຕິກຈຶ່ງເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອລົດແລະປ້ອງກັນປັນຫາຫຼາກຫຼາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຖົງຢາງພລາສຕິກ ຈຳເປັນຕ້ອງລົດການໃຊ້ດ້ວຍການໃຊ້ທາງເລືອກໃນການຮອງຮັບ ແລະ ຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ອາຫານ ແທນການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຖົງຜ້າ, ກະຕ້າ ຫຼື ວັດສະດຸອື່ນທີ່ຍ່ອຍສະລາຍໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ.

 • ຖົງຢາງພລາສຕິກເປັນຜົນເສຍຕໍ່ສິ່ງແວວລ້ອມຫຼາຍເພາະຍ່ອຍສະລາຍໄດ້ຍາກ ໃຊ້ເວລາເປັນຮ້ອຍໆປີ ວິທີການກຳຈັດຖົງຢາງພລາສຕິກນັ້ນມີຢູ່ 2 ວິທີຄື:
 • ຝັງ: ການຝັງຕ້ອງໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ພື້ນທີ່ນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດການກະເສດບໍ່ໄດ້ອີກເລີຍ ເພາະຖົງຢາງພລາສຕິກບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະລາຍໄດ້ເອງ ຫຼື ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນຮ້ອຍໆປີ.
 • ເຜົາ: ຖ້າເຜົາໄໝ້ບໍ່ສົມບູນກໍ່ຈະມີກ໊າສຜິດອອກມານອກຈາກວ່າຈະເຜົາໄໝ້ແບບສົມບູນກໍ່ຈະມີກ໊າສ ຄາບອນໄດອອກໄຊ໊ ທີ່ເປັນກ໊າສເຮືອນແກ້ວມີຄຸນນະສົມບັດຄວາມຮ້ອນ ໄປປົກຄຸມຢູ່ຮອບໂລກ ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂື້ນ ຊຶ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການເຜົາໄໝ້ກໍ່ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະສົມບູນ 100% ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມີທັງກ໊າສຜິດ ແລະ ເກີດກ໊າສເຮືອນແກ້ວ.

ຈະກຳຈັດຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກໍ່ເກີດຜົນເສຍທັງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍກັນ ລົດ ຫຼື ງົດ ການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກເຊັ່ນ:

 • ນຳໃຊ້ຖົງຜ້າ ຫຼື ພາຫະນະໄປໃສ່ຂອງແທນ
 • ນຳໃຊ້ຖົງເຈ້ຍດີກ່ວາອັນນີ້ຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳພໍ່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າ ແລະ ຫ້າງໃຫ່ຍໆ
 • ນຳໃຊ້ບໍລິການອອນລາຍຂອງ Shopping-D.online ກໍ່ໄດ້ເພາະ Shopping-D.online ໃຊ້ກະຕ້າ ເພຶ່ອລົດການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກ ແລະ ຊ່ວຍລົດປັນຫາຕ່າງໆຂອງໂລກໄດ້.
 • ໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກແບບຍ່ອຍສະລາຍໄດ້ຄວາມເປັນຈິງຖົງແບບນີ້ມາດົນແລ້ວ ຖົງພລາສຕິກແບບນີ້ຈະຜະສົມສານຍອ່ຍສະລາຍຊິ່ງກໍ່ຈະແທກຕົວຢູ່ໃນໂມເລກຸນຂອງເມັດພລາສຕິກ ສານຍ່ອຍສະລາຍນີ້ເມື່ອເຈີກັບແສງແດດກໍ່ຈະເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບເມັດພລາສຕິກ ໃຫ້ໂມເລກຸນແຕກສະລາຍຖົງແບບນີ້ຈະໃຊ້ເວລາ 1 ປີ ໃນການຍ່ອຍສະລາຍໂດຍຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຄວາມໝຽວຂອງຖົງພລາສຕິກຈະລົດລົງເລື່ອຍໆຈົນບໍ່ເຫຼຶອເລີຍ
ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields