5ເຄັດລັບວິທີເຮັດບໍ່ໃຫ້ປາມີກີ່ນຄາວ

5ເຄັດລັບວິທີເຮັດບໍ່ໃຫ້ປາມີກີ່ນຄາວ

- ລ້າງເມືອກປາ ແລະກີ່ນຄາວປາໄດ້ດ້ວຍແປ້ງມັນ.

- ນົມຊ່ວຍລະລາຍນ້ຳແຂງໃນໂຕປາໄດ້.

- ເຊາະເກັດປາງ່າຍໆ ດ້ວຍນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ.

- ແກ້ກີ່ນຄາວຂອງປາຕົ້ມດ້ວຍຊາ.

- ຜັກຊີນນາຮີ່ເຮັດໃຫ້ປາທອດບໍ່ເໝັນຄາວ.

Previous article D-SENT: International Parcel Service provided by SHOPPING-D (to door delivery within 3 working days worldwide with Tracking Number)
Next article 7ວິທີຊອຍຫົວຫອຍບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕາໄຫຼ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields