5ວິທີເກັບຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຄົງຄວາມສົດ

5ວິທີເກັບຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຄົງຄວາມສົດ

1,ຜັກຫຼາຍຊະນິດທີ່ຕິດຮາກມານຳເຊັ່ນ: ຕົ້ນຫອມບົ່ວໃບ ຜັກຫອມປ້ອມ ຜັກບົ້ງ ຊີນນາຮີ່ ໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູ່ຈຸບນ້ຳໃຫ້ປຽກຈັດລຳຕົ້ນຜັກຕັ້ງຂື້ນ ຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍທິດຊູ່ປຽກ ແລ້ວມັດປາກຖົງໃຫ້ແນ້ນກ່ອນນຳໄປໄວ້ໃນຕູ້ເຍັນ ລະວັງຍ່າເອົາເຂົ້າຕູ້ເຍັນຕອນຜັກຍັງປຽກຢູ່ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜັກເນົ່າງ່າຍ.

2,ແນະນຳໃຫ້ເກັບໝາກໄມ້ໄວ້ໃນຖົງຊິບລ໋ອກ ຫຼືກ່ອງຢາງທີ່ມີຮູລະບາຍອາກາດເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ບໍ່ຊື້ນ ແລະເນົ່າເສຍງ່າຍ ບໍ່ຄວນເກັບຜັກໝາກໄມ້ລວມໄວ້ໃນຖົງດຽວກັນ ເພາະໝາກໄມ້ບາງຂະນິດເມື່ອສຸກເເລ້ວຈະປ່ອຍກາສເອທີລີນເຮັດໃຫ້ຜັກເນົ່າເສຍງ່າຍຂື້ນ ແອັບເປີ້ນສຸກຈະປ່ອຍກາສເອທິລີນ ຄວນເກັບມັນຝຮັ່ງໄວ້ກັບແອັບເປີ້ນຈະຍືດອາຍຸມັນຝຮັ່ງໄດ້ 2ເດືອນ.

3,ໂດຍປົກກະຕິເກັບຜັກໝາກໄມ້ໄວ້ໃນຊ່ອງລຸ່ມສຸດຂອງຕູ້ເຍັນ ກ່ອນຈະເກັບໃຫ້ເດັດໃບເນົ່າເສຍອອກກ່ອນ ຖ້າເປັນຜັກກີນຫົວເຊັ່ນ: ກະລົດ ຫົວໄຊທ້າວ ມັນແກວ ມັນດ້າງ ມັນຝຮັ່ງ ໃຫ້ຕັດກ້ານໃບຂຽວອອກເພື່ອໃຫ້ຜັກຄົງຄວາມກອບຫວານ ຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍແລ້ວໃສ່ຖົງຢາງມັດໃຫ້ແນ້ນ ຫຼືຫັ່ນໃສ່ຫ່ອງຢາງເພື່ອຖະໝອມອາຫານ ແລະປະຫຍັດເນື້ອທີ່ຈັດເກັບ.

4,ຜັກສະໝູນໄພ ແລະຜັກສະລັດບອບບາງເນົ່າງ່າຍຈາກການຂົນສົ່ງຜັກທີ່ລ່າຊ້າ ແລະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງເຍັນຫຼືຕູ້ເຍັນ ຜັກສະໝູນໄພ ແລະຜັກສະລັດເປັນຜັກທີ່ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍບໍ່ເຮັດກີນໝົດໃນຄັ້ງດຽວ ຈະເກັບໄວ້ໃຊ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປຄວນເດັດໃບເນົ່າອອກແລ້ວເກັບໄວ້ໃນຸົງຊິບລ໋ອກທີ່ມີອາກາດພາຍໃນນ້ອຍກ່ອນຕູ້ເຍັນ.

5,ຜັກບາງຊະນິດບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າຕູ້ເຍັນເຊັ່ນ: ໝໍ່ໄມ້ຝຮັ່ງ ໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູ່ຈຸບນ້ຳຫໍ່ກ້ານ ຫຼືແຊ່ກ້ານລົງໃນຖ້ວຍເຕີມນ້ຳ ແລະຄຸມດ້ວຍຖົງຢາງ ຊ່ວຍຍືດຍຸ່ນອາຍຸໃຫ້ສົດດົນຂື້ນ ໝາກເລັ່ນເປັນອີກຊະນິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າຕູ້ເຍັນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສຍລົດຊາດ ຖ້າຕັດກ້ານອອກແລ້ວໃຫ້ວາງຄວ້າລົງຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເນົ່າເສຍງ່າຍ.

Previous article Kale is good for health lovers high in antioxidants
Next article 17 ປະໂຫຍດຂອງໝາກສີດາ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields