10 ເຄື່ອງໃຊ້ເດັກອ່ອນ ທີ່ຕ້ອງມີກ່ອນເກີດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ເດັກອ່ອນ ທີ່ຕ້ອງມີກ່ອນເກີດ

ແມ່ຜູ້ໃດທີ່ຮູ້ຕົວວ່າຢູ່ໃນຊ່ວງໃກ້ເກີດຕ້ອງຕຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ຕຽມຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນແລກເກີດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ພ້ອມ ເພື່ອວັນເກີດຈະໄດ້ມີໃຊ້ທັນທີບໍ່ຕ້ອງໄປຫາລະຫວ່າງທາງໃຫ້ຍຸ້ງຍາກ ເວົ້າແລ້ວກໍ່ໄປເບິ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍດີກວ່າ ວ່າຂອງໃຊ້ເດັກໃນຊ່ວງແລກເກີດມີຫຍັງແນ່ກັບ 10 ຢ່າງທີ່ແມ່ບໍ່ຄວນພາດໃນການຕຽມຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນ.

  1. ຜ້າອ້ອມ: ເປັນຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນອັນດັບແລກທີ່ຄວນມີຕິດຕົວກ່ອນເກີດ ໂດຍໃຫ້ຕຽມເປັນຜ້າອ້ອມຊັກສະອາດ ຫຼື ເປັນຜ້າອ້ອມສຳເລັດຮູບສຳລັບເດັກເກີດໄໝ່ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ແນະນຳສຳລັບອາທິດທຳອິດຄວນຕຽມຜ້າອ້ອມສຳເລັດຮູບເອົາໄວ້ຢ່າງນ້ອຍ 2 ແພັກ ແລະ ຜ້າອ້ອມຜ້າຢ່າງນ້ອຍ 2 ໂຫຼ.
  2. ຜ້າຫໍ່ຕົວ: ເອົາໄວ້ຫໍ່ຕົວເດັກນ້ອຍຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວເປັນຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນ ທີ່ຄວນມີໄວ້ກ່ອນໄປໂຮງໝໍກ່ອນເກີດ ຄວນຕຽມໃຫ້ພ້ອມເພື່ອໃຫ້ເດັກອົບອຸ່ນ ເພາະຊ່ວງນີ້ເດັກຢູ່ໃນຊ່ວຍປັບຕົວຖືວ່າເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຄວນມີ ແນະນຳໃຫ້ເປັນຜ້າອົບອຸ່ນກວ່າເນື້ອຜ້າອື່ນໆ ເໜາະສຳລັບຫໍ່ເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່.
  3. ເສື້ອຜ້າສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ເປັນອີກຢ່າງໝຶ່ງທີ່ຄວນມີເອົາໄວ້ກ່ອນເກີດລູກ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສວມໃສ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ອົບອຸ່ນ ໂດຍໃຫ້ເລືອກເປັນຊຸດເດັກສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່ ໂດຍສະເພາະແນະນຳສຳລັບຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນບໍ່ຄວນມີລາຍເກີນໄປ ມີໄວ້ປະມານ 4-5 ຊຸດກໍ່ພໍເພາະອີກບໍ່ດົນເດັກນ້ອຍຈະໃຫ່ຍຂື້ນແລ້ວຈະໃສ່ບໍ່ໄດ້.
  4. ຖົງມື,ຖົງຕີນ ແລະ ໝວກ: ຢ່າງທີ່ບອກໄວ້ວ່າເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່ຢູ່ໃນຊ່ວງປັບຕົວ ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງເດັກນ້ອຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ຖົງມື, ຖົງຕີນ ແລະ ໝວກ ຈຶ່ງເປັນໝວດຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຄວນຕຍມໄປກ່ອນເກີດລູກນຳ ເພື່ອທີ່ເດັກນອ້ຍເກີດແລ້ວຈະໄດ້ມີໃຊ້ທັນທີ.
  5. ຜ້າຂົນໜູ: ສຳລັບເຊັດໂຕເປັນເຄື່ອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຄວນຕຽມໄວ້ກ່ອນເກີດ ຮອງຮັບການເຊັດຮ່າງກາຍເດັກໃຫ້ແຫ້ງສະນິດຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມຊື້ນເປັນເວລາດົນ ເພາະອາດເປັນຜົນກະທົນຕໍ່ຕົວເດັກນ້ອຍເອງ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກເນື້ອຜ້ານຸ່ມໆ ເພາະເດັກນ້ອຍເກີດໂໝ່ເປັນເດັກທີ່ມີຜີວບາງ ແລະ ລະຄາຍເຄືອງໄດ້ງ່າຍ ໃນການເຊັດຕົວໃຫ້ລູກກໍ່ຄວນໃຊ້ການຊັບເອົາດີກວ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງຜີວລູກນ້ອຍຈາກກາຍລະຄາຍເຄືອງ.
  6. ຜ້າຝ້າຍ ແລະ ສຳລີແຜ່ນ: ເອົາໄວ້ເຮັດຄວາມສະອາດດວງຕາ ແລະ ໃສ້ບຶຂອງເດັກນ້ອຍແລກເກີດ ເພື່ອເຊັດຄາບຕ່າງໆ ຢ່າງສະອາດແລະບອບບາງ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກທີ່ປອດໂພບໍ່ມີສານ ທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼືຕົກຄ້າງໃນເດັກໄດ້ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກຜ້າຝ້າຍແລະສຳລີທີ່ເນື້ອນີ່ມອ່ອນເຍົາຕໍ່ຜີວເດັກຈະດີທີ່ສຸດ.
  7. ໂລຊັ່ນຫຼືອອຍ: ຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຜີວໃຫ້ລູກນ້ອຍ ຄວນຕຽມໂລຊັ່ນຫຼືນ້ຳມັນອອຍໄປນຳ ເອົາໄວ້ໃຊ້ຫຼັງອາບນ້ຳ ຊ່ວຍຖະໝອມຜີວເດັກນ້ອຍຈາກຄວາມແຫ້ງກ້ານ ແນະນຳວ່າຄວນເລືອກສູດອ່ອນເຍົາທີ່ເໝາະກັບຜີວເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
  8. ເຈ້ຍເຊັດຊູ່ປຽກ: ຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄືອຸປະກອນເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍເດັກ ຄືເຈ້ຍເຊັດຊູ່ປຽກກໍ່ເປັນອີກໝຶ່ງສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ໃຊ້ສຳລັບເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໂດຍເຈ້ຍເຊັດຊູ່ປຽກຖືວ່າມີຄວາມອ່ອນເຍົາກັບເດັກນ້ອຍແລະເໝາະສົມກັບເດັກອ່ອນ.
  9. ຊຸດບ່ອນນອນ: ເອົາໄວ້ຮອງນອນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເດັກໆ ຮູ້ສືກນຸ່ມສະບາຍທີ່ສຸດ ນຳໄປສູ່ການລັບສະບາຍ ແລະ  ການຜັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍ ປະກອບໄປດ້ວຍເບາະໝອນ ແລະ ຜ້າຫົ່ມ ຄວນເລືອກເນື້ອຜ້າທີ່ນີ່ມ ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງຜີວເດັກ ແລະ ເລືອກບ່ອນນອນທີ່ນຸ່ມສະບາຍ.
  10. ແຊມພູເຄື່ອງອາບນ້ຳສຳລັບເດັກອ່ອນ: ຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕຽມໄປກ່ອນເກີດກໍ່ມີແຊມພູຂອງເຄື່ອງອາບນ້ຳຂອງເດັກອ່ອນ ເອົາໄວ້ອາບນ້ຳມຫ້ລູກ ໂດຍເລືອກສູດທີ່ເປັນສູດອ່ອນເຍົາທີ່ສຸດ ເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໂດຍສະເພາະ ເພື່ອປົກປ້ອງຜີວລູກຈາກການລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາ.

          ຫຼັກການຕຽມເຄື່ອງໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່ຍ່ອມເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫຼາຍ ໂດຍການຕຽມເຄື່ອງໃຊ້ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເຫັນເດັກນ້ອຍເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ຜ່ານໄປແລ້ວສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ເດັກນ້ອຍທີ່ຄວນພົບໄປນຳກ່ອນເກີດ ແລະ ແມ່ຫຼາຍຄົນກໍ່ບໍ່ຄວນພາດກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ນອກຈາກຈະຕຽມເຄື່ອງໃຊ້ລູກໃຫ້ພ້ອມແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບແມ່ກໍ່ສຳຄັນເຊັ່ນກັນກ່ອນໄປນອນໂຮງໝໍທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄືການຕຽມຕົວ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ພ້ອມ ຜັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຮອງຮັບການເກີດລູກທີ່ຢູ່ເທິງຄວາມສົມບູນຂອງແມ່ ເພື່ອໃຫ້ການເກີດເປັນໄປຢ່າງຮຽບຮອ້ຍ.

Credit: www.central.com

 

 

Previous article ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields