ສັບພະຄຸນຂອງກະລ່ຳດອກ

ສັບພະຄຸນຂອງກະລ່ຳດອກ

  • ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈປວດຫົວຊະນິດເຮື້ອຮັງ.
  • ຊ່ວຍຮັກສາໂລກຫອບຫືດຫຼອດລົມອັກເສບ ດ້ວຍການດື່ມນ້ຳກະລ່ຳດອກປະມານ 1-2 ຈອກທຸກໆມື້.
  • ຊ່ວຍຮັກສາແຜໃນປາກ ດ້ວຍການໃຊ້ກະລ່ຳດອກນຳມາຄັ້ນເອົານ້ຳທີ່ໄດ້ໄປໃຊ້ອົມບ້ວນປາກ.
  • ນ້ຳຄັ້ນຈາກກະລ່ຳດອກຍັງໃຊ້ອົມບ້ວນປາກ ເພື່ອຮັກສາອາການເຈັບຄໍ ແກ້ຄໍອັກເສບໄດ້ນຳ.
  • ກະລ່ຳດອກສົດມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຮັກສາແຜເຮື້ອຮັງ.

Credit:www.medthai.com

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields