ພະລັງງານໃນວັດຖຸດິບປະເພດຜັກ

ພະລັງງານໃນວັດຖຸດິບປະເພດຜັກ

FOOD UNIT CALORIES ( KCAL )
ກະລ່ຳດອກ 100g 13
ກະລ່ຳປີ 100g 16
ຊີນນາລີ່ 100g 23
ໝາກແຕງ 100g 15
ຖົ່ວງອກ 100g 39
ໝາກຖົ່ວຍາວ 100g 39
ໃບເຕີຍ 100g 55
ຜັກຫ້ອງເຕ້ 100g 15
ຜັກາດຂາວ 100g 11
ຜັກກາດນາ 100g 31
ຜັກຊີ 100g 39
ຜັກບົ້ງ 100g 27
ຜັກຫວານ 100g 47
ໝາກເລັ່ນ 100g 22
ໝາກເຂືອມ່ວງ 100g 28
ໝາກໃສ້ 100g 17
ເຫັດນາງລົມ 100g 28
ໝໍ່ໄມ້ 100g 29
ໝາກເພັດໃຫ່ຍຫວານ 100g 55
ຜັກປັງ 100g 24
Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields