ພະລັງງານອາຫານໃນປາ,ກຸ້ງ ແລະສັດນ້ຳກັບຄໍເລສເຕີຮໍ

ພະລັງງານອາຫານໃນປາ,ກຸ້ງ ແລະສັດນ້ຳກັບຄໍເລສເຕີຮໍ

FOOD UNIT CALORIES ( KCAL )
ກຸງກຸລາດຳ,ເນື້ອ 100g 682
ກຸ້ງກຸລາດຳ,ຫົວ 100g 92
ປາກົດທະເລ,ແຫ້ງ 100g 219
ປາກາຍ 100g 84
ປາຊ່ອນ 100g 122
ປາດຸກ 100g 114
ປານີນ 100g 129
ປາທຸ,ນື້ງ 100g 136
ປາທູນ່າ,ສົດ 100g 140
ປາໄຫຼ 100g 87
ປູມ້າ 100g 79
ຫອຍຂົນ 100g 74
ຫອຍແຄງ 100g 81
ຫອຍນາງລົມ 100g 71
ຫອຍແມງພູ່ 100g 53
ປາມືກກ້ວຍ 100g 68
ປາກະພົງຂາວ 100g 81
ນ້ຳປູ 100g 210
ຫູສະຫຼາມ 100g 358
ປາສະຫວາຍ 100g 256
Credit: www.lovefitt.com
Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields