ພະລັງງານຂອງໝາກໄມ້

ພະລັງງານຂອງໝາກໄມ້

FOOD UNIT CALORIEN ( KCAL )
ໝາກກ້ວຍໄຂ່ 100g 147
ໝາກກ້ວຍຫອມ 100g 132
ໝາກກ້ວຍນ້ຳ 100g 148
ໝາກເງາະ 100g 67
ໝາກອາງຸ່ນ 100g 69
ໝາກໂມ 100g 25
ໝາກທຸລຽນໝອນທອງ 100g 163
ໝາກທຸລຽກ້ານຍາວ 100g 187
ໝາກຂາມປ້ອມ 100g 70
ໝາກຂາມຫວານ 100g 333
ໝາກເຟືອງ 100g 37
ໝາກໄຟ 100g 48
ໝາກມ່ວງຂຽວສະເຫວີຍດີບ 100g 82
ໝາກຫຸ່ງສຸກ 100g 13
ໝາກພຸກ 100g 44
ໝາກລຳໃຍ 100g 111
ໝາກມັງກຸດ 100g 82
ໝາກລະກຳ 100g 50
ໝາກລຳມຸດ 100g 93
ໝາກລລີ້ນຈີ່ 100g 57
Credit : www,lovefitt.com
Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields