Grilled Sea Bass with Miso Sauce

Grilled Sea Bass with Miso Sauce

ສ່ວນຜະສົມ:

- ຊີ້ນປາກະພົງ 300ກລາມ.

- ມິໂຊະ 80ກລາມ.

- ມິຮີນ (ເຫຼົ້າຫວານຍີ່ປຸ່ນ) 1ບ່ວໂຕະ.

- ໄຂ່ໄກ່ (ສະເພາະໄຂ່ແດງ) 1ໝ່ວຍ.

- ນ້ຳມັນພືດ (ສຳຫຼັບທາແຕະປີ້ງ).

- ຫົວໄຊທ້າວຂູດ.

- ເຂົ້າຍີ່ປຸ່ນ.

ວິທີເຮັດ:

1. ເອົາມິໂຊະ ແລະມິຮີນເທໃສ່ໝໍ້ກະທະ ໃຊ້ໄຟອ່ອນກວນສ່ວນຜະສົມຈົນເຂົ້າກັນ ໃສ່ໄຂ່ແດງລົງໄປຕໍຄົນຈົນເປັນເນື້ອດຽວກັນພັກປະໄວ້.

2. ຕັ້ງໄຟສຳຫຼັບປີ້ງທານ້ຳມັນພືດໃສກະແຕະປີ້ງ ທາຊ໋ອດມິໂຊະໃຫ້ທົ່ວຂີ້ນປາກະພົງ ນຳໄປປີ້ງດ້ວຍໄຟອ່ອນຈົນສຸກ ຈັດເສີມພ້ອມກັບຫົວໄຊ້ທ້າວຂູດ ແລະເຂົ້າຍີ່ປຸ່ນ.

ສາມາດສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ:www.shopping-d.com

Previous article ໝູສາມຊັ້ນປີ້ງສະຕາຍເກົາຫຼີ
Next article ໄຂ່ພະໂລ້ໝູສາມຊັ້ນ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields