ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

     *ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າມີຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ແລ້ວການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າສົ່ງຜົນເສຍຫຍັງແນ່ເຮົາມາເບີ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍ.

- ເກີດສະພາວະໂລກຮ້ອນ.

- ຊະລ້າງພະລັງງານຂອງໝ້າດິນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຊາວນາ ແລະກະເສດທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງປະເທດ.

- ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ຕົ້ນເຫດກໍ່ເກີດຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຫຼາຍເກີນໄປ ແລ້ວກໍ່ບໍ່ມີການປູກປ່າທົດແທນເພື່ອປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ເພາະປ່າທີ່ຖືກທຳລາຍນັ້ນຢູ່ເທິງເສັ້ນທາງນ້ຳ.

- ຄຸນນະພາບຂອງດິນເສຍຫາຍລົງເລື່ອຍໆ ເພາະເມື່ອເກີດນ້ຳຫຼາກກໍ່ຈະພັດເອົາດິນ ຕົມໄຫຼລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເປັນຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ.

- ປັນຫາຄວາມແຫຼ້ງເພາະປູກບໍ່ໄດ້ ສະພາບດິນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

- ລະບົບນິເວດຂອງປ່າ ສັດປ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນອກຈາກສັດປ່າເເລ້ວ ຍັງລວມເຖິງຂອງປ່າ ພືດ ສະໝູນໄພ ຫຼາຍໆຊະນິດມີໂອກາດສູນພັນໄດ້.

   (ທີ່ແຈ້ງມານີ້ຄືຂໍ້ເສຍທີ່ພົບເຫັນເບື້ອງຕົ້ນ)

      * ໃນການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ເພື່ອສະແຫຼວງຫາພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ແລະຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງທຳມາຊາດນັ້ນ ຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງຄຳນືງເຖິງຄວາມຈິງທີ່ປາກົດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນັ້ນຄື ຂີດຈຳກັດຂອງຊັບພະຍາກອນສົມດຸນ ຂອງລະບົບນິເວດຄວາມເປັນມາຂອງດ້ານວັດທະນາທຳລວມເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດໃນອານາຄົດ ຊື່ງເປັນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ ( ອານຸລັກ).

    ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນມີ 4ປະການຄື.

- ເພື່ອດຳລົງໄວ້ຊື່ງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຂອງລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອິດທິຜົນຕໍ່ມະນຸດ ແລະສັດລະບົບສະໝັບສະໝູນການດຳລົງຊີວິດ ເປັນການປັບປຸງປ້ອງກັນພື້ນທີ່ເພື່ອການເພາະປູກ ການໝູນວຽນແຮ່ທາດອາຫານພືດ ຕະຫຼອດຈົນການເຮັດນ້ຳໃຫ້ສະອາດ.

- ເພື່ອສະງວນການຮັກສາການກະຈາຍຂອງພັນ ຊື່ງຂື້ນກັບໂຄງການຂະຫຍາຍພັນຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການປັບປຸງການປ້ອງກັນທັນຍາພືດ ສັດລ້ຽງ ແລະຈຸລີນຊີຕ່າງໆ.

- ເພື່ອເປັນຫຼັກການປະກັນໃນການໃຊ້ພັນພືດສັດ ແລະລະບົບນິເວດເພື່ອປະໂຫຍດໃນການຍັງຊີບຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

- ເພື່ອສະງວນຮັກສາແຕ່ບູຮານສະຖານ ບູຮານວັດຖຸ ສີນລະປະກຳ ຊື່ງເປັນມໍລະດົກລ້ຳຄ່າໄວ້ໄປຍັງອະນຸຊົນຮຸ່ນຫຼັງລວມທັງລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ ທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນ.

    *ການບຳລຸງຮັກສາປ່າ.

- ການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມການລັກລອບຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ.

- ຫາແຫຼ່ງທຳມາຫາກິນໃຫ້ຊາວເຂົາຢູ່ເປັນຫຼັກເປັນແຫຼ່່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ຢ່າງເລື່ອນລອຍ.

- ສົ່ງເສີມການປູກປ່າທົດແທນ.

- ປິດປ່າບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ມີການເຮັດໄມ້.

- ຕັ້ງໝ່ວຍປ້ອງກັນໄຟປ່າ.

- ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງປ່າໄມ້.

 

Previous article 7 Health Benefits of Water Backed by Scientific Research The hype around water is warranted.
Next article ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກພຸກ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields