NaturH Colostrum Milk Tablet Bottle of 60 tablets

₭255,000.00

ນົມເຫຼືອງ NaturH Colostrum Tab

ຮູບແບບ:

ນົມເຫຼືອງຊະນິດເມັດ

 

ການນຳໃຊ້ (Uses):

ຊ່ອຍເພີ່ມຄວາມສູງ

ເສີມພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ

ຊ່ອຍຢັບຢັ້ງຄວາມແກ່ຊະຣາ

ຊ່ອຍພັດທະນາການດ້ານມັນສະໝອງ

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້ (Contraindications):

ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ສຳລັບເດັກທີ່ແພ້ນົມງົວ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ (Precautions):

ປະລິມານ (Dosage):

ໃຊ້ 1-2 ເມັດ, 1-2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ

ອາການສົນ (Adverse effects):

ບໍ່ມີ.

ການເກັບຮັກສາ:

ເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ເກັບໃນບ່ອນແຫ້ງ, ປາດສະຈາກແສງແດດ, ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ເລກທະບຽນ ອຍ:

05 DSI0042/19

ຜະລິດຈາກປະເທດ:

ນົມເຫຼືອງຈາກປະເທດ New Zealand

You recently viewed

Clear recently viewed