Pricco

Pita Bread
₭6,000.00

Pita Bread

ເຂົ້າຈີ່ປິຕ້າ Pita Bread ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭6,000.00
La Sesame
₭6,000.00

La Sesame

ເຂົ້າຈີ່ໝາກງາ La Sesame ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭6,000.00
Butter croissant
₭11,000.00

Butter croissant

ໂຄລສອງເນີຍ Butter croissant ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭11,000.00
Panini Bread
₭6,000.00

Panini Bread

ເຂົ້າຈີ່ປານີນີ Panini Bread ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭6,000.00
Small Baguette
₭5,000.00

Small Baguette

ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງນ້ອຍ Small Baguette ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product next day

₭5,000.00
Pain de Campagne
₭13,000.00

Pain de Campagne

ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງເນື້ອເຄັມ Pain de Campagne ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭13,000.00
Baguette pasisienne
₭12,000.00

Baguette pasisienne

ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງຍາວເນື້້ອເຄັມ Baguette pasisienne ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭12,000.00
Mini Burger Buns  (pack/144 g/8 pieces)
₭12,000.00

Mini Burger Buns (pack/144 g/8 pieces)

ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີນ້ອຍ (ແພັກ 144ກ 8ກ້ອນ) Mini Burger Buns  (pack/144 g/8 pieces) ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in nex...

View full details
₭12,000.00
Burger Buns (pack/4 pieces)
₭13,000.00

Burger Buns (pack/4 pieces)

ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີ Burger Buns (pack/4 pieces) ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭13,000.00
Ciabatta Bread
₭14,000.00

Ciabatta Bread

ເຂົ້າຈີ່ອິຕາລີ Ciabatta Bread ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭14,000.00
Pain au Figue - Raisin
₭21,000.00

Pain au Figue - Raisin

ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າໄລຍ ໃສ່ໝາກລາແຊັງແຫ້ງ Pain au Figue - Raisin ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭21,000.00
Tarte aux Pommes
₭23,000.00

Tarte aux Pommes

ທາດແອັບເປີ້ນໃສ່ຄລີມສົດ Tarte aux Pommes ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ມີ້ອື່ນໄດ້ Note: Order today get product in next day 

₭23,000.00
Plies Mocha
₭15,000.00

Plies Mocha

ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ກາເຟມ໋ອກຄ້າ Plies Mocha ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭15,000.00
Pain au Raisin
₭14,000.00

Pain au Raisin

ເຂົ້າໜົມປັງໂຣລ ໃສ້ໝາກລາແຊັງ ແລະ ຄລີມຄາສຕາດ Pain au Raisin ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭14,000.00
Creme Cerise
₭16,000.00

Creme Cerise

ເຂົ້າໜົມໃສ້ຄລີມຄາສຕາດ ແລະ ເຊີລີ້ Creme Cerise ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭16,000.00
Campagsain
₭14,000.00

Campagsain

ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າໄລຍ ເນື້ອເຄັມໃສ່ທັນຍາຫານ Campagsain ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭14,000.00
Tarte au apricot
₭24,000.00

Tarte au apricot

ທາດແອປລິຄ໋ອດຄລີມຄາສຕາດ Tarte au apricot ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ມີ້ອື່ນໄດ້ Note: Order today get product in next day 

₭24,000.00
Plies Coco - Banane
₭14,000.00

Plies Coco - Banane

ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ໃສ່ ຄລີມໝາກພ້າວ ແລະ ກ້ວຍ Plies Coco - Banane ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭14,000.00
Pain au Chocolat
₭13,000.00

Pain au Chocolat

ເຂົ້າໜົມປັງໂຣລ ໃສ້ຊ໋ອກໂກແລັດ Pain au Chocolat ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭13,000.00
Croissant Coco Amande
₭18,000.00

Croissant Coco Amande

ໂຄລສອງໃສ່ໝາກພ້າວຖົ່ວອາລມອນ ແລະ ຊ໋ອກໂກແລັດຊີບ Croissant Coco Amande ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭18,000.00
Crossiant aux Amandes
₭18,000.00

Crossiant aux Amandes

ໂຄລສອງໃສ່ຖົ່ວອາລມອນ ແລະ ຄຮີມຄັສຕາດ Crossiant aux Amandes ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭18,000.00
Chausson aux Pommes
₭17,000.00

Chausson aux Pommes

ພາຍແອັບເປີ້ນ Chausson aux Pommes ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭17,000.00
Tarte Souffle
₭24,000.00

Tarte Souffle

ທາດວານິລາຄລີມ ແລະ ແອັບເປີ້ນ Tarte Souffle ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ມີ້ອື່ນໄດ້ Note: Order today get product in next day 

₭24,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed