PDC3 FACTORY NO. 3 WHOLESALE TRADITIONAL MEDICINE & TEA

PDC3 FACTORY NO. 3 WHOLESALE TRADITIONAL MEDICINE & TEA

Carton of 58 boxes Artocarpine 750mg 4Tab*25Bl/Box

Carton of 58 boxes Artocarpine 750mg 4Tab*25Bl/Box

PDC3 Factory No. 3

₭7,975,000.00

ອາກໂຕກາກປິນ ເປັນຢາຂາແມທອງຊະນິດໂຕແປ Artocarpine For Tapeworm treatment.

₭7,975,000.00
Carton of 68 pieces Berberine 50mg 1000Tab/Bottle

Carton of 68 pieces Berberine 50mg 1000Tab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭6,800,000.00

ແບັກເບີຣິນ ໃຊປີ່ນປົວທອງບິດ, ຖອກທອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລາໄສ ແລະ ໃຊເປັນຢາຍອຍນາບີ

₭6,800,000.00
Carton of 288 pieces Adeno cap 42Cab/Bottle

Carton of 288 pieces Adeno cap 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭7,920,000.00

ອາເດໂນແຄັບ ແກການຈຸກສຽບແໜນ, ທອງອືດ, ທອງຍື່ງເນື່ອງມາຈາກ ອາຫານບ ລະລາຍ, ເຈັບປວດຜົ້ງທອງ ຊວຍປີ່ນປົວຜູທີ່ມີຕົນໂຕລາເຫຼືອງອັນເນື່ອງ ຈາກຕັບອັກເສບ ຊວຍກາຈັດສານ...

View full details
₭7,920,000.00
Carton of 252 pieces Cuminol 500mg 42Cab/Bottle

Carton of 252 pieces Cuminol 500mg 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭4,536,000.00

ຄຸມີໂນນ ໃຊປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວແຜໃນກະເພາະ,ລົດການອັກເສບຂັບນ�້າບີ, ແກ ອາການທອງອືດ ແລະ ທອງເບັງ. Cuminol Use for the treatment of pepic ulcer, antiseptic,...

View full details
₭4,536,000.00
Carton of 252 pieces Dechocap 500mg 42Cab/Bottle

Carton of 252 pieces Dechocap 500mg 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭6,930,000.00

ດີໂຄແຄບ -ຫດໄຂມັນ(ຄແລັສເຕໂຮນ)ໃນເສັ້ນເລຶອດ. -ຫດຄວາມດັນເລຶອດສູງໃຫຢູໃນພາວະປົກກະຕີ. -ຫດລະດັບນາຕານໃນເລຶອດສາລັບຜູທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. Dechocap -to decrea...

View full details
₭6,930,000.00
Carton of 40 boxes Decholest New 25 Sach/Box

Carton of 40 boxes Decholest New 25 Sach/Box

PDC3 Factory No. 3

₭1,080,000.00

ດີໂຄແລັສ -ຫດໄຂມັນ(ຄແລັສເຕໂຮນ)ໃນເສັ້ນເລຶອດ. -ຫດຄວາມດັນເລຶອດສູງໃຫຢູໃນພາວະປົກກະຕີ. -ຫດລະດັບນາຕານໃນເລຶອດສາລັບຜູທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. Decholest New -to ...

View full details
₭1,080,000.00
Carton of 24 boxes Supermas 30ml 12 pieces per box

Carton of 24 boxes Supermas 30ml 12 pieces per box

PDC3 Factory No. 3

₭8,640,000.00

ຊູບເປີມາສ ເປັນນາມັນທີ່ສະກັດມາຈາກພືດທາມະຊາດ. ໃຊທາແກອາການປວດ ແລະ ອັກເສບຂອງກາມຊີ້ນ, ຂ ແລະ ເສັ້ນເອັນ. Supermas Treatment of pain and arthritis of muscl...

View full details
₭8,640,000.00
Carton of 252 pieces Dee-gas Simethicone 42Cab/Bottle

Carton of 252 pieces Dee-gas Simethicone 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭6,930,000.00

ດີ-ແກັສ ໃຊສາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ-ລາໄສ, ອາຫານບລະລາຍເນື່ອງຈາກການອັກເສບລາໄສແກ, ເກິດການຈຸກສຽບແ ໜນໃນກະເພາະອາຫານ-ລາໄສ. Dee-gas Simethi...

View full details
₭6,930,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed