PDC3 FACTORY NO. 3 WHOLESALE CHILDREN MEDICINE

PDC3 FACTORY NO. 3 WHOLESALE CHILDREN MEDICINE

Carton of 14 packs Sp PARACETAMOL 60ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs Sp PARACETAMOL 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭3,276,000.00

ປາຣາເຊຕາມົນ ເປັນຢາແກປວດ ແລະ ລົດໄຂເຊັ່ນ: ໄຂຮອນ, ໄຂຫັວດ ແລະ ໄຂທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕາງໆ Sp PARACETAMOL The treatment of mild to moderate pains and r...

View full details
₭3,276,000.00
Carton of 14 packs PARA NEW 60ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs PARA NEW 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭3,528,000.00

ປາຣາ ເປັນຢາແກປວດ ແລະ ລົດໄຂເຊັ່ນ: ໄຂຮອນ, ໄຂຫັວດ ແລະ ໄຂທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕາງໆ PARA NEW The treatment of mild to moderate pains and relief of fever.

₭3,528,000.00
Carton of 14 packs Sp PROMETHAZINE 60ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs Sp PROMETHAZINE 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭2,772,000.00

ໂປຼຣເມຕາຊີ ເປັນຢາແກອາການ, ເປັນຫືດ, ໄອ, ແກອາການຕຸມຄັນຕາມຜີວໜັງ ແລະ ລະງບປະສາດ. Sp PROMETHAZINE The treatment of all allergic conditions as hypersensi...

View full details
₭2,772,000.00
Carton of 14 packs CHOPHENIRAMINE 2mg 5ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs CHOPHENIRAMINE 2mg 5ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭2,772,000.00

ຄະລແຟມີນ ເປັນຢາບັນເທົາອາການແພເຊັ່ນ: ແພຈາກການສູບດົມຝຸນລະອອງ, ແພທີ່ເຮັດໃຫເກິດຕຸມ ຄັນຕາມຜີວໜັງ,ແພຢາ,ແພອາຫານ, ເນື້ອເຫຍື່ອຕາອັກເສບຈາກການແພ, ແກການຄັນ ຈາກ...

View full details
₭2,772,000.00
Carton of 14 packs MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭2,772,000.00

ິວໂຄເດັກ ເປັນຢານາເຊື່ອມແກໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບ ທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດປອດອັກເສບ. MUCODEX (Brohexine) The treatment of r...

View full details
₭2,772,000.00
Carton of 14 packs DI-COTRIM 60ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs DI-COTRIM 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭2,772,000.00

ດີ-ໂກຕຣີມ ເປັນຢາໃຊປີ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຈາກBacteriaເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫຼອດລົມອັກເສບ pneumonia, ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ອັກເສບລະບົບຖາຍເທ, ອະໄວຍະວະສ...

View full details
₭2,772,000.00
Carton of 14 packs BERBERINE 60ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs BERBERINE 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭4,284,000.00

ແບັກເບີຣິນ ໃຊປີ່ນປົວທອງບິດ, ຖອກທອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລາໄສ, ໃຊເປັນຢາຍອຍນາບີ. BERBERINE Anti diarrhea, Anti dysentery, Cholagogic, In...

View full details
₭4,284,000.00
Carton of 14 packs SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭3,276,000.00

ລີນາວິດ ໃຊສາລັບຜູທີ່ຕອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮາງກາຍ ແລະ ໃຊປອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ. SP LENAVIT -For users who need vitamins to improper body. -To ...

View full details
₭3,276,000.00
Carton of 14 packs Di-Castan 60ml 6Fl/Pack

Carton of 14 packs Di-Castan 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭2,772,000.00

ດີ-ຄາສຕານ ໃຊປີ່ນປົວອາການລະຄາຍຄັນຄ, ຊວຍລະງບອາການໄອ, ໄອ ຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ປີ່ນປົວອາການແພຕາງໆ ເຊັ່ນ: ແພຝຸນລະອອງ ແພອາກາດ. Di-Castan -Treatment itching ...

View full details
₭2,772,000.00
Carton of 14 packs Di-COXIN 6Fl/Pack

Carton of 14 packs Di-COXIN 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭2,772,000.00

ດີ-ໂຄຊີນ ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊາເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ. Di-COXIN For expectorant in acute...

View full details
₭2,772,000.00
Carton of 14 packs Dee mex 6Fl/Pack

Carton of 14 packs Dee mex 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭2,772,000.00

ໃຊຫດອາການເນື້ອເຍື່ອດັງອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພຊາເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕາງໆ.

₭2,772,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed