PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL TRADITIONAL MEDICINE & TEA

PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL TRADITIONAL MEDICINE & TEA

Dee-gas Simethicone 42Cab/Bottle

Dee-gas Simethicone 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭30,000.00

ດີ-ແກັສ ໃຊສາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ-ລາໄສ, ອາຫານບລະລາຍເນື່ອງຈາກການອັກເສບລາໄສແກ, ເກິດການຈຸກສຽບແ ໜນໃນກະເພາະອາຫານ-ລາໄສ. Dee-gas Simethi...

View full details
₭30,000.00
Supermas 30ml 30ml/Fl

Supermas 30ml 30ml/Fl

PDC3 Factory No. 3

₭33,000.00

ຊູບເປີມາສ ເປັນນາມັນທີ່ສະກັດມາຈາກພືດທາມະຊາດ. ໃຊທາແກອາການປວດ ແລະ ອັກເສບຂອງກາມຊີ້ນ, ຂ ແລະ ເສັ້ນເອັນ. Supermas Treatment of pain and arthritis of muscl...

View full details
₭33,000.00
Decholest New 25 Sach/Box

Decholest New 25 Sach/Box

PDC3 Factory No. 3

₭30,000.00

ດີໂຄແລັສ -ຫດໄຂມັນ(ຄແລັສເຕໂຮນ)ໃນເສັ້ນເລຶອດ. -ຫດຄວາມດັນເລຶອດສູງໃຫຢູໃນພາວະປົກກະຕີ. -ຫດລະດັບນາຕານໃນເລຶອດສາລັບຜູທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. Decholest New -to ...

View full details
₭30,000.00
Dechocap 500mg 42Cab/Bottle

Dechocap 500mg 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭30,000.00

ດີໂຄແຄບ -ຫດໄຂມັນ(ຄແລັສເຕໂຮນ)ໃນເສັ້ນເລຶອດ. -ຫດຄວາມດັນເລຶອດສູງໃຫຢູໃນພາວະປົກກະຕີ. -ຫດລະດັບນາຕານໃນເລຶອດສາລັບຜູທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. Dechocap -to decrea...

View full details
₭30,000.00
Cuminol 500mg 42Cab/Bottle

Cuminol 500mg 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭20,000.00

ຄຸມີໂນນ ໃຊປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວແຜໃນກະເພາະ,ລົດການອັກເສບຂັບນ�້າບີ, ແກ ອາການທອງອືດ ແລະ ທອງເບັງ. Cuminol Use for the treatment of pepic ulcer, antiseptic,...

View full details
₭20,000.00
Adeno cap 42Cab/Bottle

Adeno cap 42Cab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭30,000.00

ອາເດໂນແຄັບ ແກການຈຸກສຽບແໜນ, ທອງອືດ, ທອງຍື່ງເນື່ອງມາຈາກ ອາຫານບ ລະລາຍ, ເຈັບປວດຜົ້ງທອງ ຊວຍປີ່ນປົວຜູທີ່ມີຕົນໂຕລາເຫຼືອງອັນເນື່ອງ ຈາກຕັບອັກເສບ ຊວຍກາຈັດສານ...

View full details
₭30,000.00
Berberine 50mg 1000Tab/Bottle

Berberine 50mg 1000Tab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭110,000.00

ແບັກເບີຣິນ ໃຊປີ່ນປົວທອງບິດ, ຖອກທອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລາໄສ ແລະ ໃຊເປັນຢາຍອຍນາບີ

₭110,000.00
Artocarpine 750mg 4Tab*25Bl/Box

Artocarpine 750mg 4Tab*25Bl/Box

PDC3 Factory No. 3

₭150,000.00

ອາກໂຕກາກປິນ ເປັນຢາຂາແມທອງຊະນິດໂຕແປ Artocarpine For Tapeworm treatment.

₭150,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed