Vitamine B12 25mg 1000Tab/Bottle

Vitamine B12 25mg 1000Tab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭45,000.00

ວິຕາມີນເບ12 ໃຊສາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດເລຶອດຈາງອັນ ເນື່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມີນເບ12 ຫຼື ໂຟເລດໃນຜູປວຍທີ່ກາລັງພັກ ຟື້ນ ແລະ ຜູສູງອາຍຸ Vitamine B12 Used...

View full details
₭45,000.00
FORIC ACID 5mg 1000Tab/Bottle

FORIC ACID 5mg 1000Tab/Bottle

PDC3 Factory No. 3

₭45,000.00

ຟຣິກ ອາຊິດ ສາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດຂາດເລຶອດໃນເດັກ ແລະ ຜູຍີ່ງຖືພາ. FORIC ACID Prevention and therapy of megalo blastic anemia of infancy and pre...

View full details
₭45,000.00
DETAXID Liquid 30ml

DETAXID Liquid 30ml

PDC3 Factory No. 3

₭10,000.00

ນາໍ ້ຢາຂາ້ເຊອື້ ຊະນດິນາໍ ້: ໃຊຂາເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອ ແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂາເຊື້ອພະຍາດໄດເຖິງ 99.99%

₭10,000.00
DETAXID Liquid 100ml

DETAXID Liquid 100ml

PDC3 Factory No. 3

₭20,000.00

ນາໍ ້ຢາຂາ້ເຊອື້ ຊະນດິນາໍ ້: ໃຊຂາເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອ ແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂາເຊື້ອພະຍາດໄດເຖິງ 99.99%

₭20,000.00
DETAXID Liquid 450ml

DETAXID Liquid 450ml

PDC3 Factory No. 3

₭30,000.00

ນາໍ ້ຢາຂາ້ເຊອື້ ຊະນດິນາໍ ້: ໃຊຂາເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອ ແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂາເຊື້ອພະຍາດໄດເຖິງ 99.99%

₭30,000.00
DETAXID GEL 50ml

DETAXID GEL 50ml

PDC3 Factory No. 3

₭13,000.00

ນາໍ ້ຢາຂາ້ເຊອື້ ຊະນດິ ເຈວ:ໃຊຂາເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອ ແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂາເຊື້ອພະຍາດໄດເຖິງ 99.99%

₭13,000.00
DETAXID GEL 100ml

DETAXID GEL 100ml

PDC3 Factory No. 3

₭20,000.00

ນາໍ ້ຢາຂາ້ເຊອື້ ຊະນດິ ເຈວ:ໃຊຂາເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອ ແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂາເຊື້ອພະຍາດໄດເຖິງ 99.99%

₭20,000.00
THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen

THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen

PDC3 Factory No. 3

₭120,000.00

ຢາມອງກາສາມດາວ ເປັນຢາທານວດເນື່ອງຈາກມີອາການປວດ ເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊດົມ,ໃຊທາກລະນີແມງໄມກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ແລະ ເ...

View full details
₭120,000.00
POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen

POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen

PDC3 Factory No. 3

₭120,000.00

ໃຊເປັນຢາສາລັບພະຍາດຜີງໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ແລະ ສີວ.

₭120,000.00
TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box

TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box

PDC3 Factory No. 3

₭300,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊສາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊທາຕຸມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

₭300,000.00
DETASEPTIC 4% 1000ml

DETASEPTIC 4% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭80,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອຜີວໜັງ ແລະ ມື ກອນຈະເຂົ້າຫອງຜາຕັດ.

₭80,000.00
DERTODINE 10% 30ml

DERTODINE 10% 30ml

PDC3 Factory No. 3

₭48,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ, ນາຮອນລວກ ແລະ ທາຄວາມສະອາດເພື່ອ ຂາເຊື້ອພະຍາດຕາມຜີວໜັງຄົນເຈັບກອນ ແລະ ຫຼັງ...

View full details
₭48,000.00
DERTODINE 10% 1000ml

DERTODINE 10% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭60,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ, ນາຮອນລວກ ແລະ ທາຄວາມສະອາດເພື່ອ ຂາເຊື້ອພະຍາດຕາມຜີວໜັງຄົນເຈັບກອນ ແລະ ຫຼັງ...

View full details
₭60,000.00
ALCOHOL 70% 1000ml

ALCOHOL 70% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭42,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອພະຍາດ, ຂາເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂາເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭42,000.00
ALCOHOL 90% 1000ml

ALCOHOL 90% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭45,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອພະຍາດ, ຂາເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂາເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭45,000.00
ALCOHOL 95% 1000ml

ALCOHOL 95% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭50,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອພະຍາດ, ຂາເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂາເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭50,000.00
Dee mex 6Fl/Pack

Dee mex 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ໃຊຫດອາການເນື້ອເຍື່ອດັງອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພຊາເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕາງໆ.

₭36,000.00
Di-COXIN 6Fl/Pack

Di-COXIN 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ດີ-ໂຄຊີນ ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊາເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ. Di-COXIN For expectorant in acute...

View full details
₭36,000.00
Di-Castan 60ml 6Fl/Pack

Di-Castan 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ດີ-ຄາສຕານ ໃຊປີ່ນປົວອາການລະຄາຍຄັນຄ, ຊວຍລະງບອາການໄອ, ໄອ ຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ປີ່ນປົວອາການແພຕາງໆ ເຊັ່ນ: ແພຝຸນລະອອງ ແພອາກາດ. Di-Castan -Treatment itching ...

View full details
₭36,000.00
SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack

SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭42,000.00

ລີນາວິດ ໃຊສາລັບຜູທີ່ຕອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮາງກາຍ ແລະ ໃຊປອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ. SP LENAVIT -For users who need vitamins to improper body. -To ...

View full details
₭42,000.00
BERBERINE 60ml 6Fl/Pack

BERBERINE 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭54,000.00

ແບັກເບີຣິນ ໃຊປີ່ນປົວທອງບິດ, ຖອກທອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລາໄສ, ໃຊເປັນຢາຍອຍນາບີ. BERBERINE Anti diarrhea, Anti dysentery, Cholagogic, In...

View full details
₭54,000.00
DI-COTRIM 60ml 6Fl/Pack

DI-COTRIM 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ດີ-ໂກຕຣີມ ເປັນຢາໃຊປີ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຈາກBacteriaເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫຼອດລົມອັກເສບ pneumonia, ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ອັກເສບລະບົບຖາຍເທ, ອະໄວຍະວະສ...

View full details
₭36,000.00
MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack

MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ິວໂຄເດັກ ເປັນຢານາເຊື່ອມແກໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບ ທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດປອດອັກເສບ. MUCODEX (Brohexine) The treatment of r...

View full details
₭36,000.00
CHOPHENIRAMINE 2mg 5ml 6Fl/Pack

CHOPHENIRAMINE 2mg 5ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ຄະລແຟມີນ ເປັນຢາບັນເທົາອາການແພເຊັ່ນ: ແພຈາກການສູບດົມຝຸນລະອອງ, ແພທີ່ເຮັດໃຫເກິດຕຸມ ຄັນຕາມຜີວໜັງ,ແພຢາ,ແພອາຫານ, ເນື້ອເຫຍື່ອຕາອັກເສບຈາກການແພ, ແກການຄັນ ຈາກ...

View full details
₭36,000.00
Sp PROMETHAZINE 60ml 6Fl/Pack

Sp PROMETHAZINE 60ml 6Fl/Pack

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ໂປຼຣເມຕາຊີ ເປັນຢາແກອາການ, ເປັນຫືດ, ໄອ, ແກອາການຕຸມຄັນຕາມຜີວໜັງ ແລະ ລະງບປະສາດ. Sp PROMETHAZINE The treatment of all allergic conditions as hypersensi...

View full details
₭36,000.00