ALCOHOL 90% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

ALCOHOL 90% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

PDC3 Factory No. 3

₭55,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭55,000.00
SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack-vitamin B deficiency ໃຊ້ສາລັບຜູທີ່ຕ້ອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ປ້ອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ.

SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack-vitamin B deficiency ໃຊ້ສາລັບຜູທີ່ຕ້ອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ປ້ອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ.

PDC3 Factory No. 3

₭50,000.00

ລີນາວິດ ໃຊ້ສາລັບຜູທີ່ຕ້ອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ປ້ອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ. SP LENAVIT -For users who need vitamins to improper body....

View full details
₭50,000.00
Vitamine B12 25mg 1000Tab/Bottle ໃຊ້ສໍາລັບປີ່ນປົວພະຍາດເລຶອດຈາງ ອັນເນື່່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມີນເບ12 ຫຼື ໂຟເລດໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ກໍາລັງພັກຟື້ນ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ

Vitamine B12 25mg 1000Tab/Bottle ໃຊ້ສໍາລັບປີ່ນປົວພະຍາດເລຶອດຈາງ ອັນເນື່່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມີນເບ12 ຫຼື ໂຟເລດໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ກໍາລັງພັກຟື້ນ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ

PDC3 Factory No. 3

₭54,000.00

ວິຕາມີນເບ12 ໃຊ້ສໍາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດເລຶອດຈາງອັນ ເນື່່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມີນເບ12 ຫຼື ໂຟເລດໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ກໍາລັງພັກຟື້ນ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ Vitamine B1...

View full details
₭54,000.00
Dee mex 6Fl/Pack ໃຊ້ລົດອາການເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພ້ຊໍ້າເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ.

Dee mex 6Fl/Pack ໃຊ້ລົດອາການເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພ້ຊໍ້າເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ.

PDC3 Factory No. 3

₭43,000.00

ໃຊ້ລົດອາການເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພ້ຊໍ້າເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ.

₭43,000.00
BERBERINE 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ.

BERBERINE 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ.

PDC3 Factory No. 3

₭65,000.00

ແບັກເບີຣິນ ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ. BERBERINE Anti diarrhea, Anti dysentery, Chola...

View full details
₭65,000.00
MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack ເປັນຢານໍ້າເຊື່ອມແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດລົມດອັກເສບ.

MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack ເປັນຢານໍ້າເຊື່ອມແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດລົມດອັກເສບ.

PDC3 Factory No. 3

₭43,000.00

ິວໂຄເດັກ ເປັນຢານໍ້າເຊື່ອມແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດລົມດອັກເສບ. MUCODEX (Brohexine) The treatment ...

View full details
₭43,000.00
PARA NEW 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

PARA NEW 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

PDC3 Factory No. 3

₭61,000.00

ປາຣາ ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ PARA NEW The treatment of mild to moderate pains and relief ...

View full details
₭61,000.00
Supermas 30ml 30ml/Fl ເປັນນໍ້າມັນທີ່ສະກັດມາຈາກພືດທໍາມະຊາດ. ໃຊ້ທາແກ້ອາການປວດ ແລະ ອັກເສບຂອງກາມຊີ້ນ, ຂໍ້ ແລະ ເສັ້ນເອັນ.

Supermas 30ml 30ml/Fl ເປັນນໍ້າມັນທີ່ສະກັດມາຈາກພືດທໍາມະຊາດ. ໃຊ້ທາແກ້ອາການປວດ ແລະ ອັກເສບຂອງກາມຊີ້ນ, ຂໍ້ ແລະ ເສັ້ນເອັນ.

PDC3 Factory No. 3

₭40,000.00

ຊູບເປີມາສ ເປັນນໍ້າມັນທີ່ສະກັດມາຈາກພືດທໍາມະຊາດ. ໃຊ້ທາແກ້ອາການປວດ ແລະ ອັກເສບຂອງກາມຊີ້ນ, ຂໍ້ ແລະ ເສັ້ນເອັນ. Supermas Treatment of pain and arthritis o...

View full details
₭40,000.00
MEFEMIC 4Tab*25Bl/Box ໃຊ້ແກ້ອາການປວດ ຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ປວດແຂ້ວ, ເຈັບປວດຈາກຜ່າຕັດ ຫຼື ຖອນແຂ້ວ, ປວດປະຈໍາເດືອນ. - ແກ້ປວດຕາມເສັ້ນເອັນ, ກາມຊີ້ນ ແລະ ແກ້ປວດຫຼັງປວດແອວ

MEFEMIC 4Tab*25Bl/Box ໃຊ້ແກ້ອາການປວດ ຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ປວດແຂ້ວ, ເຈັບປວດຈາກຜ່າຕັດ ຫຼື ຖອນແຂ້ວ, ປວດປະຈໍາເດືອນ. - ແກ້ປວດຕາມເສັ້ນເອັນ, ກາມຊີ້ນ ແລະ ແກ້ປວດຫຼັງປວດແອວ

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ເມເຟມິກ - ໃຊ້ແກ້ອາການປວດ ຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ປວດແຂ້ວ, ເຈັບປວດຈາກຜ່າຕັດ ຫຼື ຖອນແຂ້ວ, ປວດປະຈໍາເດືອນ. - ແກ້ປວດຕາມເສັ້ນເອັນ, ກາມຊີ້ນ ແລະ ແກ້ປວດ...

View full details
₭36,000.00
Vitamine C 500mg 500Tab/Bottle ໃຊ້ປີ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ສະກອກບຸດ (ພະຍາດຂາດວິຕາມີນເຊ)

Vitamine C 500mg 500Tab/Bottle ໃຊ້ປີ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ສະກອກບຸດ (ພະຍາດຂາດວິຕາມີນເຊ)

PDC3 Factory No. 3

₭78,000.00

ວິຕາມີນເຊ ໃຊ້ປີ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ສະກອກບຸດ (ພະຍາດຂາດວິຕາມີນເຊ) Vitamine C For treatment of vitamin c Deficency (Antiscobutic vitamine)

₭78,000.00
FOLIC ACID 5mg 1000Tab/Bottle ສໍາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດຂາດເລຶອດໃນເດັກ ແລະ ຜູ້ຍີ່ງຖືພາ.

FOLIC ACID 5mg 1000Tab/Bottle ສໍາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດຂາດເລຶອດໃນເດັກ ແລະ ຜູ້ຍີ່ງຖືພາ.

PDC3 Factory No. 3

₭54,000.00

ຟຣິກ ອາຊິດ ສໍາລັບປອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດຂາດເລຶອດໃນເດັກ ແລະ ຜູ້ຍີ່ງຖືພາ. FORIC ACID Prevention and therapy of megalo blastic anemia of infancy and p...

View full details
₭54,000.00
ALCOHOL 95% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

ALCOHOL 95% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

PDC3 Factory No. 3

₭55,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭55,000.00
DETAXID Liquid 30ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

DETAXID Liquid 30ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

PDC3 Factory No. 3

₭12,000.00

ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

₭12,000.00
DETAXID Liquid 100ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

DETAXID Liquid 100ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

PDC3 Factory No. 3

₭24,000.00

ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

₭24,000.00
DETAXID Liquid 450ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

DETAXID Liquid 450ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

PDC3 Factory No. 3

₭36,000.00

ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

₭36,000.00
DETAXID GEL 50ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

DETAXID GEL 50ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

PDC3 Factory No. 3

₭16,000.00

ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

₭16,000.00
DETAXID GEL 100ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

DETAXID GEL 100ml ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

PDC3 Factory No. 3

₭24,000.00

ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຊະນິດນໍ້າ: ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນມືເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຖິງ 99.99%

₭24,000.00
THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen ຢາມ່ອງກາສາມດາວ ບັນເທົາການເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊ້ດົມ,ໃຊ້ທາກໍລະນີແມງໄມ້ກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ແລະ ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກເນື່ອງຈາກຫັວດ

THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen ຢາມ່ອງກາສາມດາວ ບັນເທົາການເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊ້ດົມ,ໃຊ້ທາກໍລະນີແມງໄມ້ກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ແລະ ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກເນື່ອງຈາກຫັວດ

PDC3 Factory No. 3

₭144,000.00

ຢາມ່ອງກາສາມດາວ ເປັນຢາທານວດເນື່ອງຈາກມີອາການປວດ ເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊ້ດົມ,ໃຊ້ທາກໍລະນີແມງໄມ້ກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ...

View full details
₭144,000.00
POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen ໃຊ້ເປັນຢາສໍາລັບພະຍາດຜີວໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ຂີ້ກາກ ແລະ ສີວ.

POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen ໃຊ້ເປັນຢາສໍາລັບພະຍາດຜີວໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ຂີ້ກາກ ແລະ ສີວ.

PDC3 Factory No. 3

₭144,000.00

ໃຊ້ເປັນຢາສໍາລັບພະຍາດຜີວໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ຂີ້ກາກ ແລະ ສີວ.

₭144,000.00
TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box ຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊ້ສໍາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊ້ທາຕຸ່ມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box ຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊ້ສໍາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊ້ທາຕຸ່ມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

PDC3 Factory No. 3

₭360,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊ້ສໍາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊ້ທາຕຸ່ມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

₭360,000.00
DETASEPTIC 4% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອຜີວໜັງ ແລະ ມື ກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງຜ່າຕັດ.

DETASEPTIC 4% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອຜີວໜັງ ແລະ ມື ກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງຜ່າຕັດ.

PDC3 Factory No. 3

₭96,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອຜີວໜັງ ແລະ ມື ກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງຜ່າຕັດ.

₭96,000.00
DERTODINE 10% 30ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊ້ທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ້, ນໍ້າຮ້ອນລວກ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດຜີວໜັງຄົນເຈັບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດ.

DERTODINE 10% 30ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊ້ທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ້, ນໍ້າຮ້ອນລວກ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດຜີວໜັງຄົນເຈັບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດ.

PDC3 Factory No. 3

₭58,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊ້ທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ້, ນໍ້າຮ້ອນລວກ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດເພື່ອ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດຕາມຜີວໜັງຄົນເຈັບກ່...

View full details
₭58,000.00
DERTODINE 10% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊ້ທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ້, ນໍ້າຮ້ອນລວກ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດຜີວໜັງຄົນເຈັບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດ.

DERTODINE 10% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊ້ທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ້, ນໍ້າຮ້ອນລວກ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດຜີວໜັງຄົນເຈັບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດ.

PDC3 Factory No. 3

₭72,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊ້ທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ້, ນໍ້າຮ້ອນລວກ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດເພື່ອ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດຕາມຜີວໜັງຄົນເຈັບກ່ອ...

View full details
₭72,000.00
ALCOHOL 70% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

ALCOHOL 70% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

PDC3 Factory No. 3

₭50,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭50,000.00
ALCOHOL 90% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

ALCOHOL 90% 1000ml ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

PDC3 Factory No. 3

₭50,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭50,000.00
Di-COXIN 6Fl/Pack ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ.

Di-COXIN 6Fl/Pack ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ.

PDC3 Factory No. 3

₭43,000.00

ດີ-ໂຄຊີນ ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ. Di-COXIN For expectorant in acu...

View full details
₭43,000.00