PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL EXTERNAL MEDICINE

PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL EXTERNAL MEDICINE

THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen ຢາມ່ອງກາສາມດາວ ບັນເທົາການເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊ້ດົມ,ໃຊ້ທາກໍລະນີແມງໄມ້ກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ແລະ ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກເນື່ອງຈາກຫັວດ

THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen ຢາມ່ອງກາສາມດາວ ບັນເທົາການເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊ້ດົມ,ໃຊ້ທາກໍລະນີແມງໄມ້ກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ແລະ ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກເນື່ອງຈາກຫັວດ

₭144,000.00

ຢາມ່ອງກາສາມດາວ ເປັນຢາທານວດເນື່ອງຈາກມີອາການປວດ ເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊ້ດົມ,ໃຊ້ທາກໍລະນີແມງໄມ້ກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ...

View full details
₭144,000.00
POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen ໃຊ້ເປັນຢາສໍາລັບພະຍາດຜີວໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ຂີ້ກາກ ແລະ ສີວ.

POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen ໃຊ້ເປັນຢາສໍາລັບພະຍາດຜີວໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ຂີ້ກາກ ແລະ ສີວ.

₭144,000.00

ໃຊ້ເປັນຢາສໍາລັບພະຍາດຜີວໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ຂີ້ກາກ ແລະ ສີວ.

₭144,000.00
TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box ຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊ້ສໍາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊ້ທາຕຸ່ມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box ຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊ້ສໍາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊ້ທາຕຸ່ມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

₭360,000.00

ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄດ້ທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊ້ສໍາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊ້ທາຕຸ່ມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

₭360,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed