PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL EXTERNAL MEDICINE

PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL EXTERNAL MEDICINE

THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen

THREE STAR BALM 20g 12Fl/Dozen

PDC3 Factory No. 3

₭120,000.00

ຢາມອງກາສາມດາວ ເປັນຢາທານວດເນື່ອງຈາກມີອາການປວດ ເມື່ອຍຕາມຮາງກາຍ,ກາມເນື້ອ,ປວດຫລັງ ປວດແອວ,ໃຊດົມ,ໃຊທາກລະນີແມງໄມກັດ ສັດຕອດ,ວິນຫົວ, ໜາມືດຕາລາຍ,ຕັນດັງ ແລະ ເ...

View full details
₭120,000.00
POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen

POMMADE SULFUR 10% 20g 12Fl/Dozen

PDC3 Factory No. 3

₭120,000.00

ໃຊເປັນຢາສາລັບພະຍາດຜີງໜັງ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຫິດ ແລະ ສີວ.

₭120,000.00
TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box

TRIPLE DRYE 5ml 50Fl/Box

PDC3 Factory No. 3

₭300,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ໃຊສາລັບທາສາຍບື ເດັກທີ່ເກິດໃໝ ໃຊທາຕຸມຄັນ ແລະ ນํ້າກັດຕີນ

₭300,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed