PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL CHILDREN MEDICINE

PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL CHILDREN MEDICINE

SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack-vitamin B deficiency ໃຊ້ສາລັບຜູທີ່ຕ້ອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ປ້ອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ.

SP LENAVIT 60ml 6Fl/Pack-vitamin B deficiency ໃຊ້ສາລັບຜູທີ່ຕ້ອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ປ້ອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ.

₭50,000.00

ລີນາວິດ ໃຊ້ສາລັບຜູທີ່ຕ້ອງການວິຕາມີນ ເພື່ອບາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ປ້ອງກັນ ການຂາດທາດວິຕາມີນ ບີ. SP LENAVIT -For users who need vitamins to improper body....

View full details
₭50,000.00
Dee mex 6Fl/Pack ໃຊ້ລົດອາການເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພ້ຊໍ້າເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ.

Dee mex 6Fl/Pack ໃຊ້ລົດອາການເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພ້ຊໍ້າເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ.

₭43,000.00

ໃຊ້ລົດອາການເນື້ອເຍື່ອຕາອັກເສບ, ເນື້ອເຍື່ອດັງ ອັກເສບຈາກການແພ້ຊໍ້າເຮື້ອ, ອາການຄັນຈາກລະອອງອາຍຜິດ ແລະ ອາການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ.

₭43,000.00
BERBERINE 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ.

BERBERINE 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ.

₭20,000.00

ແບັກເບີຣິນ ໃຊ້ປີ່ນປົວທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ ກະເພາະ-ລໍາໄສ້, ໃຊ້ເປັນຢາຍ່ອຍນໍ້າບີ. BERBERINE Anti diarrhea, Anti dysentery, Chola...

View full details
₭20,000.00
MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack ເປັນຢານໍ້າເຊື່ອມແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດລົມດອັກເສບ.

MUCODEX (Brohexine) 4mg/5ml 6Fl/Pack ເປັນຢານໍ້າເຊື່ອມແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດລົມດອັກເສບ.

₭43,000.00

ິວໂຄເດັກ ເປັນຢານໍ້າເຊື່ອມແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ປອດ ແລະ ຫຼອດລົມດອັກເສບ. MUCODEX (Brohexine) The treatment ...

View full details
₭43,000.00
PARA NEW 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

PARA NEW 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

₭61,000.00

ປາຣາ ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ PARA NEW The treatment of mild to moderate pains and relief ...

View full details
₭61,000.00
Di-COXIN 6Fl/Pack ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ.

Di-COXIN 6Fl/Pack ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ.

₭43,000.00

ດີ-ໂຄຊີນ ໃຊຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊວຍຂະຫຍາຍ ຫຼອດລົມໃນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ ໂດຍສະເພາະຜູທີ່ມີຂີ້ກະເທີ່ຫຼາຍ. Di-COXIN For expectorant in acu...

View full details
₭43,000.00
Di-Castan 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວອາການຄັນຄໍ, ຊ່ວຍລະງັບອາການໄອ, ຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ປີ່ນປົວອາການແພ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແພຝຸ່ນລະອອງ ແພ້ອາກາດ.

Di-Castan 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວອາການຄັນຄໍ, ຊ່ວຍລະງັບອາການໄອ, ຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ປີ່ນປົວອາການແພ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແພຝຸ່ນລະອອງ ແພ້ອາກາດ.

₭43,000.00

ດີ-ຄາສຕານ ໃຊ້ປີ່ນປົວອາການລະຄາຍຄັນຄໍ, ຊ່ວຍລະງັບອາການໄອ, ໄອຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ປີ່ນປົວອາການແພ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແພຝຸນລະອອງ ແພ້ອາກາດ. Di-Castan -Treatment it...

View full details
₭43,000.00
DI-COTRIM 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຈາກBacteriaເຊັ່ນ: ທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫຼອດລົມອັກເສບ pneumonia, ຕິດເຊື້ອ ແລະ ອັກເສບລະບົບຖ່າຍເທ, ອະໄວຍະວະສືບພັນ, ໂລກໜອງໃນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອ Bacteria ໃນເລຶອດ.

DI-COTRIM 60ml 6Fl/Pack ໃຊ້ປີ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຈາກBacteriaເຊັ່ນ: ທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫຼອດລົມອັກເສບ pneumonia, ຕິດເຊື້ອ ແລະ ອັກເສບລະບົບຖ່າຍເທ, ອະໄວຍະວະສືບພັນ, ໂລກໜອງໃນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອ Bacteria ໃນເລຶອດ.

₭43,000.00

ດີ-ໂກຕຣີມ ເປັນຢາໃຊ້ປີ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຈາກBacteriaເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫຼອດລົມອັກເສບ pneumonia, ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ອັກເສບລະບົບຖ່າຍເທ, ອະໄວຍະວ...

View full details
₭43,000.00
CHOPHENIRAMINE 2mg 5ml 6Fl/Pack ເປັນຢາບັນເທົາອາການແພ້ເຊັ່ນ: ແພ້ຝຸນລະອອງ, ແພ້ທີ່ເຮັດໃຫຄັນຕາມຜີວໜັງ, ແພ້ຢາ, ແພ້ອາຫານ, ເນື້ອເຫຍື່ອຕາອັກເສບຈາກການແພ້, ການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ  ແລະ ເປັນຫັວດ.

CHOPHENIRAMINE 2mg 5ml 6Fl/Pack ເປັນຢາບັນເທົາອາການແພ້ເຊັ່ນ: ແພ້ຝຸນລະອອງ, ແພ້ທີ່ເຮັດໃຫຄັນຕາມຜີວໜັງ, ແພ້ຢາ, ແພ້ອາຫານ, ເນື້ອເຫຍື່ອຕາອັກເສບຈາກການແພ້, ການຄັນຈາກພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຫັວດ.

₭43,000.00

ຄະລແຟມີນ ເປັນຢາບັນເທົາອາການແພ້ເຊັ່ນ: ແພ້ຈາກການສູບດົມຝຸນລະອອງ, ແພ້ທີ່ເຮັດໃຫເກິດຕຸມ ຄັນຕາມຜີວໜັງ, ແພ້ຢາ, ແພ້ອາຫານ, ເນື້ອເຫຍື່ອຕາອັກເສບຈາກການແພ້, ແກກາ...

View full details
₭43,000.00
Sp PROMETHAZINE 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ອາການ, ເປັນຫືດ, ໄອ, ແກ້ອາການຕຸມຄັນຕາມຜີວໜັງ ແລະ ລະງັບປະສາດ.

Sp PROMETHAZINE 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ອາການ, ເປັນຫືດ, ໄອ, ແກ້ອາການຕຸມຄັນຕາມຜີວໜັງ ແລະ ລະງັບປະສາດ.

₭43,000.00

ໂປຼຣເມຕາຊີ ເປັນຢາແກ້ອາການ, ເປັນຫືດ, ໄອ, ແກ້ອາການຕຸມຄັນຕາມຜີວໜັງ ແລະ ລະງັບປະສາດ. Sp PROMETHAZINE The treatment of all allergic conditions as hyperse...

View full details
₭43,000.00
Sp PARACETAMOL 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

Sp PARACETAMOL 60ml 6Fl/Pack ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

₭50,000.00

ປາຣາເຊຕາມົນ ເປັນຢາແກ້ປວດ ແລະ ລົດໄຂ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄຂ້ຫັວດ ແລະ ໄຂ້ທີ່ເກິດ ຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ Sp PARACETAMOL The treatment of mild to moderate pain...

View full details
₭50,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed