PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL ALCOHOL DISINFECTANT

PDC3 FACTORY NO. 3 RETAIL ALCOHOL DISINFECTANT

ALCOHOL 95% 1000ml

ALCOHOL 95% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭50,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອພະຍາດ, ຂາເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂາເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭50,000.00
ALCOHOL 90% 1000ml

ALCOHOL 90% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭45,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອພະຍາດ, ຂາເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂາເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭45,000.00
ALCOHOL 70% 1000ml

ALCOHOL 70% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭42,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ຂາເຊື້ອພະຍາດ, ຂາເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຂາເຊື້ອແບັກທີ ເຣັຍ.

₭42,000.00
DERTODINE 10% 1000ml

DERTODINE 10% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭60,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ, ນາຮອນລວກ ແລະ ທາຄວາມສະອາດເພື່ອ ຂາເຊື້ອພະຍາດຕາມຜີວໜັງຄົນເຈັບກອນ ແລະ ຫຼັງ...

View full details
₭60,000.00
DERTODINE 10% 30ml

DERTODINE 10% 30ml

PDC3 Factory No. 3

₭48,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອໄດທັງ gram(+) ແລະ gram(-),ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຊທາບາດແຜ, ແຜໄຟໃໜ, ນາຮອນລວກ ແລະ ທາຄວາມສະອາດເພື່ອ ຂາເຊື້ອພະຍາດຕາມຜີວໜັງຄົນເຈັບກອນ ແລະ ຫຼັງ...

View full details
₭48,000.00
DETASEPTIC 4% 1000ml

DETASEPTIC 4% 1000ml

PDC3 Factory No. 3

₭80,000.00

ໃຊຂາເຊື້ອຜີວໜັງ ແລະ ມື ກອນຈະເຂົ້າຫອງຜາຕັດ.

₭80,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed