Happy Day & Night L 62

  • Sale
  • Regular price ₭98,000.00


ສຳລັບພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລືອກການເລືຶອກແພມເພີສສຳລັບລູກນ້ອຍອາດ
ຈະເຫັນໃຫ້ທ່ານສະບາຍໃຈຂື້ນໂດຍການເລືອກເອົາຜະລິດຕະພັນ ມາມີໂປໂກ ລຸ່ນເປັນໂສ້ງ ໃສ່ໄດ້ທາງກາງວັນແລະກາງຄືນ ເບີ L ມີ 62 ອັນ.
ສຳລັບເດັກນ້ຳໜັກ 9-14kg / ກິໂລ
  • ໃຊ້ໄດ້ທັງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນ
  • ໃຊ້ໄດ້ທັງເດັກຍິງແລະເດັກຊາຍ
  • ແຫ້ງສະບາຍຍາວນານເຖິງ8 ຊົ່ວໂມງ
  • ໃສ່ງ່າຍ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວສະດວກ

Back to the top